ادامه مدال آوري ایرانيها در رقابتهاي جهاني پيوند اعضا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دو بازيكــن تيم ملي دارت پيوند اعضا ايران با راهيابي به فينال انفرادي در دو بخش02 تا 30 ســال و 30 تا 0۴ سال با برتري برابر حريفان اروپايي، دو مدال طالي اين رشته را در بيست و يكمين دوره بازيهاي جهاني اسپانيا تصاحب كردند. مصطفي آرمزد بازيكن همداني كشورمان در فينال مسابقات 20 تا 30 ســال توانست پس از شكســت بازيكن ايرلندي به مقام قهرماني برســد. مرتضي افضلي ديگر بازيكن كشورمان از اســتان اصفهان نيز در رده ســني 30 تا 0۴ سال با از پيشرو برداشتن حريفاني از استراليا و مجارســتان در فينال نيز حريف فنالندي را شكســت داد و دومين مدال طالي اين رشــته را بر گردن آويخت. عليرضا بغدادي، ســرمربي تيم ملي دارت پيوند اعضا ايران پس از كســب دو مدال طالي بازيهاي جهاني اســپانيا گفت: «چشم تمام ورزشكاران كشورهاي اروپايي را با اين مدالها خيره كرديم. رقابت بسيار فشردهاي ميان تمام تيمهاي حاضر براي كسب مدال طال در اين دوره از مســابقات وجود داشت و همين امر سطح رقابتها را افزايش داد.»

پيش از اين در رشــته دوچرخه ســواري ماده پنج كيلومتر تايم تريل انفرادي، محمدجواد حفظي نقره گرفت. كلثوم ابراهيمي و فرشــاد زندي نيز در رشته بولينگ به دو مدال برنز رسيدند. در رشته پتانك دوبل هم دو تيم از ايران در رده ســني 18 تا 29 ســال حضور داشتند كه در پايان معصومه رضايي و فاطمه رمضاني زاده بر ســكوي نخســت ايستادند و الهام محمدي تقدير و بهاره بيگي دوم شــدند. در اســكواش نيز مرضيه يارخلجي در رده ســني 30 تا 39 سال طال گرفته بود. شــيوا سرحدي نيز صاحب مدال نقره و امين صانعي در رده ســني 30 تا 39 سال با قبول شكست مقابل نماينده انگلستان دوم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.