سجاد مرادي: بهترینهای آسيا به هند میآیند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مربــي مليپوشــان دووميداني معتقد اســت كه در مسابقات قهرماني آسيا شاگردانش دو مدال ميگيرند.

ســجاد مــرادي با اشاره به اردوي تيم ملي دووميدانــي در شــيراز گفــت: «با توجه به اينكه دو نفــر از شــاگردانم قرار اســت در مسابقات قهرماني آسيا شــركت كنند، به همين دليل در اردوي شــيراز و باالي ســر آنها هســتم. خوشــبختانه شــرايط خوبي دارنــد و اردوي منظمي درحال برگزاري است.» او با تاكيد بر اينكه دو مدال براي آنها كنار گذاشتهام، ادامه داد: «امير مرادي و حسين كيهاني شانسهاي مدال هســتند اما رنگش مشــخص نيست. به مدالآوري آنها خيلي خوشبين هستم و هرچه در توان داشتهام براي آنها انجام دادهام.»

قهرمان ســابق آسيا با اشــاره به حضور حريفان آســيايي گفت: «بهترينهــاي آســيا به مســابقات هند ميآيند. هــم كشــورهاي عربي و هم شــرق آسيا دوندگان خوبي دارند و هركســي كه آمادهتر باشد، صاحب مدال خواهد شد.»

مرادي در پاســخ به اين سوال كه آيا با حضور در اردوي تيــم ملــي با فدراســيون ادامه همكاري خواهد داد يا خير، ادامه داد: «در حال حاضر چون شــاگردانم در اردو هســتند و قرار اســت با آنها به مسابقات قهرماني آســيا بــروم، حضــور دارم و ادامه همكاري با فدراسيون بهعنوان مسوول كميته استقامت بستگي به شــرايطي دارد كه اعالم كردهام.»

مســابقات دووميداني قهرماني آســيا از 15 تا 18 تيرماه در شــهر اوديشا هند برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.