تغيير در تركيب تيم ملي دووميداني اعزامي به هند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تركيب تيم ملي بــراي حضور در رقابتهاي قهرماني آســيا دچار تغيير شــد. تيم ملي دووميداني ايران با هدف حضــور در رقابتهاي قهرماني آســيا، دوشــنبه هفته آينده 12( تيرماه) عازم هند ميشود.

ســازمان تيمهاي ملي فدراسيون كه پيش از اين اســامي تركيب اصلي را براي اين دوره از مســابقات اعالم كرده بود، بــا توجه به رقابتهاي جام كازانف قزاقســتان و نتايج كســب شده در آن توســط تعدادي از مليپوشان، تغييري در اســامي و تركيب تيــم داد. تيمور غياثي، ســخنگوي ســازمان تيمهاي ملي فدراسيون دووميداني در خصوص تصميــم فدراســيون براي ايــن تغيير گفــت: «پيش از اين اســامي 10 نفره تركيب نهايــي تيم ملي براي حضور در رقابتهاي قهرماني آسيا را اعالم كرده بوديم اما با توجه به نتايجي كه تعدادي از دو و ميدانيكاران در آلماتي قزاقستان كســب كردند، مــا را بر آن داشــت تا باهدف تشــويق اين عزيزان و همچنين زمينهسازي براي حضور تيمي پرقدرت در بازيهــاي آســيايي جاكارتا، آنها را بــه تركيب اصلي تيمي كه قرار اســت هفته آينده به هندو اعزام شــود دعوت كنيم.» غياثي ادامه داد: «ميالد سيار در 110 متر بامانع، سبحان طاهرخاني در پرش طول و مسلم نيادوست در 1500 متر، دوندگاني هســتند كه نظر مساعد سازمان تيمهاي ملي فدراسيون را براي حضــور در تركيب تيم جلــب كردهاند. بنابراين تعداد مليپوشــان را از 10 نفر به 13 نفر اضافــه كرديم. در اين ميان بهزاد مصطفوي نيز جزو كســاني است كه سازمان تيمهاي ملي به ركوردي كه او در قزاقســتان ثبت كرده نظر خوبي دارد اما اعزام وي به هندوستان بستگي به صدور رواديــد او دارد. چرا كه زمان اعالم نام او به كنفدراسيون دووميداني آســيا با تاخير بوده و بايد منتظر پاسخ آنها براي درخواست رواديد باشيم.»

به ايــن ترتيب، احســان حدادي، محمــد صميمي (پرتاب ديســك)، رضا مقدم (پرتــاب چكش)، حســن تفتيان 100( متــر)، ســبحان طاهرخاني (پرش طول)، ميالد ســيار 110( متــر بامانع)، علي ثمري (پرتاب وزنه)، مسلم نيادوست 1500( متر)، حسين كيهاني 3000( متر بامانع)، كيوان قنبــرزاده (پرش ارتفاع)، علي خديــور ۴00( متر)، اميــر مرادي 800( متر) و سحر ضيايي (پرتاب نيزه)، 13 مليپوشي خواهند بود كه در هند به رقابــت با رقباي خــود خواهند پرداخت. بيســت و دوميــن دوره مســابقات دو و ميداني قهرماني آســيا روزهاي 15 تا 18 تيرماه در اوديشاي هند برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.