احسان صمدي: جام جهاني بسکتبال جوانان مثل هندوانه در بسته است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

احسان صمدي با اشاره به شرايط خوب تيم بســكتبال جوانان پيش از جام جهاني مصر ميگويد: «شــرايط جــام جهاني قابل پيشبيني نيســت اما آمادهايم تــا عملكرد خوبي در اين مسابقات بزرگ داشته باشيم.»

مليپوش تيم بســكتبال جوانان ايران به شــرايط تيم ملي قبل از اعزام به جــام جهاني مصر اشــاره ميكند: «به نظرم اكنون كه در آســتانه اعزام هســتيم شــرايط خيلي خوبي داريم. از روزي كــه اردوهايمــان براي جام جهاني شروع شــد روند رو به رشدي داشــتيم و گام بــه گام پيش رفتيم و اكنون در نقطه ايدهآل قرار گرفتهايم. ما در ايران تمرينهاي خوبي داشتيم و اردوي صربستان هم واقعا در كارمان تاثيرگذار بود و حاال آمادهتر شــدهايم و اميدوارم كه در جام جهاني عملكرد خوبي داشته باشيم.»

بازيكن جوان بســكتبال ايران در پاســخ به اين ســوال كه جام جهاني را چطــور ميبينيــد؟ ميگويد: «جام جهاني مثل يك هندوانه ســر بســته است. ما از بسكتبال كشورها شناخت داريم نــه از تيمهاي جوانانشــان به همين دليل بايد خيلي مراقب باشيم. شــايد خيليها بگويند آنگوال كجاي بســكتبال است اما به يكباره ميبينيم كه بهترين تيم تاريخشان را آوردهاند و نتيجه ميگيرند. درباره گروه خودمان معتقدم كه آمريكا شرايط جدايي دارد و يك تجربه خوب براي ما خواهد بود امــا فكر ميكنم برابــر ايتاليا و آنگوال حرفهايي براي گفتن داشته باشيم و برنده شويم.»

صمدي درباره حضور نناد ترونيچ مربي صرب در كنار تيــم جوانان نيز توضيح كوتاهــي ميدهد: «آقاي نناد مربي خوبي اســت و حضــورش واقعا كنار تيم اتفــاق خوبي بود. با آمدنش فشــار زيادي به تيم وارد كرد كه اين فشار تمرين براي جام جهاني الزم بود. قطعــا او به آقاي نوري ميتواند كمك كند تا در جام جهاني بهتر باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.