شروع تمرینات از 17 تير با نظر كوالكوویچ

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرپرســت تيم ملي واليبــال ايران از تغيير زمان تشــكيل اردوي جديد تيم ملي خبر داد. تيم ملي واليبــال ايران در ادامه رويدادهــاي ســال ،2017 خــود را براي مسابقات انتخابي جهان در قاره آسيا آماده ميكند. مرحلــه دوم يا نهايي مســابقات واليبال انتخابي قهرماني جهان در قاره آسيا در 2 گــروه برگزار ميشــود كه گروه )A( بــه ميزباني ايران و گــروه )B( به ميزباني استراليا رقابتهاي خود را پيگيري خواهند كرد. رقابتهــاي گروه A در اردبيل از 19 تا 23 مردادماه ســال 96 با حضور تيمهاي ايران، چين، كرهجنوبي، قطر و قزاقســتان انجام خواهد شــد كه تيمهــاي اول و دوم ســهميه حضور در رقابتهاي جهاني را به دســت ميآورند. به همين منظور قرار بود طي روزهاي آينده اردوي آمادهســازي تيم ملي آغاز شــود اما با نظر سرمربي تيم ملي ايــن زمان تغيير كــرد. در همين باره امير خوش خبر سرپرست تيم ملي واليبال ايران گفت: «بر اساس برنامه جديد اعالم شده از ســوي ايگور كوالكوويچ، تمرينات تيم ملي از روز شنبه 17 تيرماه آغاز ميشود.»

اميــر خوشخبر با اشــاره به داليل تغيير زمــان شــروع تمرينــات تيم ملي ادامــه داد: «چــون تيم زير 23 ســال در رقابتهاي قهرماني آســيا شركت ميكند، به همين دليل ســرمربي تيم ملي تصميم گرفــت تمرينات را پنج روز ديرتر شــروع كند تــا بازيكنان اســتراحت كاملي بعد از ليگ جهاني داشته باشــند.» او با اشاره به حضور برخي بازيكنان و كادر فني تيم ملي در رقابتهاي قهرماني باشگاههاي آسيا به همراه تيم بانك ســرمايه گفــت: «از زمان تشــكيل اردوي تيم ملي 17( تيرماه) تيم ايران فرصــت 33 روزه براي آمادهســازي رقابتهــاي انتخابي جهــان دارد كه مدت زماني خوبي اســت. در ضمن تا 17 تيرماه رقابتهاي قهرماني باشگاههاي آسيا نيز به پايان ميرســد و بازيكنان و كادر فني تيم ملي كه درگير اين رقابتها هســتند، براي حضور در اردو مشــكلي نخواهند داشت.» نوزدهمين دوره مسابقات واليبال قهرماني مــردان جهان از 19 شــهريور تا 8 مهرماه )1397 بــا حضور ۴2 تيم بــه ميزباني دو كشور ايتاليا و بلغارستان برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.