معرفی بسکتباليستهای مسافر مصر

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرمربي تيم بســكتبال جوانان ايران تركيــب نهايي تيــم را جهــت حضور در مســابقات جام جهاني جوانــان اعالم كرد. مســابقات جام جهاني بســكتبال جوانان به ميزباني مصر از دهم تير آغاز ميشــود به همين جهت محمدرضا نوري ســرمربي تيم بسكتبال جوانان ايران در روز پيش از اعزام اســامي 12 مليپوش را براي حضور در اين رقابتها اعالم كرد. محمدرضا بهرام زاد، اميررضا شــه روش، احســان صمدي، اميرحســين آذري، محمدحسن جعفري، شــايان پوركاوه، فرشــاد غالمــي، مهران رضايي، محمدامين كمالوند، اميرحســين رضايــي فر، ميثــم عابدي و اميرحســين خندانپور بازيكناني هستند كه جواز حضور در جام جهاني مصر را به دســت آوردهاند. جوانان ايران كه در جام جهاني 2017 مصر با تيمهــاي آمريكا، ايتاليا و آنگوال همگروه هســتند، بامداد امروز براي حضور در اين رقابتها تهران را ترك كردند. جام جهاني جوانان از دهم تير آغاز ميشــود و اين در حالي اســت كه در آســتانه اعزام يكي از مليپوشان كشــورمان به نام فرشاد غالمي با مصدوميت روبهرو شد. پيش از اين گفته شد كه ممكن است او از ليست تيم اعزامي خط بخورد اما در نهايت مسافر مصر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.