رزنده به تيم ملي واليبال برزیل برگشت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرمربي ســابق تيم ملي واليبال برزيــل باز هــم كنار شــاگردان قرار گرفت. هنوز هم تصور تيم ملي واليبال برزيل بدون «برناردو رزنده» سرمربي افســانهاي اين تيم كمــي عجيب به نظر ميرســد. برناردو حدود 16 سال هدايت تيــم ملي برزيــل را بر عهده داشــت و اين تيم را به ابرقدرت جهان واليبال تبديل كرد اما بعد از اين دوره موفقيت و از حدود 6 ماه قبل، او جاي خود را به «رنــان دال زوتو» داد. اين تغيير در حالي انجام شــده كه برزيل در ليگ جهاني امسال عملكرد چندان درخشاني نداشــت و گويا اين موضوع باعث شده تا فدراسيون واليبال برزيل خيلي زود دست به كار شود.

بــه همين خاطر با توجه به روابط نزديك و خــوب اين دو مربي، برناردو رزنده قرار است بار ديگر به كادر فني تيــم ملي برزيــل اضافه شــود اما در نقشــي متفاوت با قبل. او مســووليت نظــارت بر تمرينات تيــم ملي برزيل را بــر عهده خواهد داشــت و بهعنوان مشــاور كنار دال زوتو خواهد بود. تيم ملــي برزيل ميزبان مرحله نهايي ليگ جهاني واليبال 2017 با حضور 6 تيم برتر جهان اســت و براي مســووالن برزيلي بســيار مهم است كه تيم ملي كشورشــان با قدرت در اين رقابتها حاضر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.