عطایي: سطح بازي کوبا متفاوت بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم واليبال جوانان ايران در اولين ديــدار خــود از دور دوم رقابتهــاي قهرمانــي جهان برابر كوبا ســه بر دو شكســت خورد. تيم ايــران در حالي بازي نخســتش را انجام داد كه حريف كوبا نشــد اما با توجه بــه اينكه يك امتيــاز گرفــت، ميتوانــد در صورت پيروزي بر حريف در ســاير بازيها به صعود اميدوار باشد.

البتــه االن كــه ايــن مطلب را ميخوانيــد بازي با چيــن هم برگزار شده و تقريبا تكليف اين تيم مشخص اســت اما با اين وجود نبايد از بازي با كوبا و اتفاقهايش چشمپوشــي كرد. جوانان ايران كــه در مرحله مقدماتي عملكرد بسيار خوبي داشتند، در اولين بــازي از مرحله دوم بــه مصاف كوبا رفتنــد اما با نتايــج 22 بر ‪23 52،‬ بر ‪25 52،‬ بــر ‪25 91،‬ بر 13 و 15 بر 8 بازي را واگذار كردنــد. بهروز عطايي، ســرمربي تيم واليبال جوانان ايران در مورد شكست 3 بر 2 شاگردانش مقابل كوبا ميگويــد: «كوبا واليبالي متفاوت از مــا ارائه ميكنــد. آنهــا واليبال را تاكتيكي بازي نميكنند. قدرت تيمي ما مساوي بود ولي متاسفانه باختيم.» رســول آقچه لي، كاپيتان تيم واليبال جوانان ايران نيز ميگويد: «مســابقه بسيار سختي بود و بايد بگويم كه كوبا واقعا تيم قدرتمندي بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.