تيمهای بسکتبال ۳ نفره مردان و بانوان در بازيهاي داخل سالن آسيا شركت ميكنند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با موافقــت كميته ملي المپيك، تيم بســكتبال 3 نفره مردان و بانوان كشــورمان در بازيهاي داخل سالن آســيا حضور خواهد داشت. پنجمين دوره بازيهاي داخل سالن آسيا شــهريورماه به ميزباني تركمنستان برگزار خواهد شــد كه مســووالن كميته ملي المپيك براي مشخص كردن تركيب ايران جلساتي را با نمايندگان فدراســيونهاي اعزامي برگزار كردهاند. يكي از رشــتههاي شركت كننده در اين بازيها بسكتبال 3 نفره است كه كميته ملــي المپيك موافقت خود را با اعــزام بانوان و مردان به اين دوره از بازيها اعالم كرده اســت. ليســت نهايي براي حضور بسكتباليستها به اين دوره از بازيها از ســوي فدراســيون و كميته ملي المپيك مورد بررسي قرار گرفته اســت. پيش از اين نيز قرار بود بسكتبال در بازيهاي كشورهاي اسالمي در باكو شــركت كند كه به دليل مقارن شدن با مرحله نهايي سوپرليگ، اعزام بسكتبال به باكو لغو شد. بعد از موافقت فدراسيون جهاني بسكتبال با حضور بانوان محجبه در رقابتهاي بينالمللي، فدراسيون ايران مكاتبه خود را براي حضور دختران زير 16 ســال در مسابقات قهرماني آسيا اعالم كرده و منتظر است تا كنفدراسيون آسيا نظر خود را در اين باره اعالم كند. در همين راستا تمرينات تيم بسكتبال 3 نفره بانوان براي حضور در اين رقابتها از چند روز آينده آغاز خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.