تجربه بزرگ در تيراندازی قهرمانی جوانان جهان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

3 نماينــده كشــورمان در رقابتهاي تيراندازي قهرماني جوانان جهــان در حالي به كار خــود پايان دادند كه فاصله زيادي تا كسب مدال داشــتند البته اين مســابقات تجربه بزرگــی بــرای جوانان تيرانــداز بود. چهارمين روز از مســابقات تيراندازي قهرماني جوانان جهان پيگيري شــد كــه در رشــته تفنگ ســه وضعيت پسران هيچ يك از نمايندگان ايران نه تنها به مدال نرسيدند بلكه از راهيابي بــه مرحله فينال هم بــاز ماندند. در ايــن دوره از رقابتهــاي تيراندازي جوانــان عليرضا داودآبــادي با امتياز ،1159 اميرســياوش ذوالفقاريــان با امتيــاز 1158 و اميرمحمــد نكونام 11۴3 به ترتيب بيستم، بيستويكم و پنجاهم شــدند. تيم ســه وضعيت 50 متر پســران هم بــا امتياز 3۴60 در جايگاه هشــتم قرار گرفت. به اين ترتيب تيم تيراندازي پسران در تفنگ ســه وضعيت در رقابتهــاي جوانان جهان با كسب نتايجي ضعيف به كار خود پايان ميدهــد. تيراندازي يكي از رشــتههاي مدال آور در بازيهاي آسيايي و المپيك است كه در سالهاي گذشــته تيم ايران پيشــرفت خوبي در اين رقابتها داشــت. موفقيتهاي خوب بانــوان در بازيهاي المپيك و موفقيت نسبي مردان باعث شده بود تا نگاهها به اين رشته تغيير كند اما به نظر ميرســد كه مشكالت حاشيهاي در ماههــاي اخيــر روي عملكرد اين ورزش تاثير گذاشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.