7 ورزشکار از 6 كشور ميآیند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

7 شــطرنجباز از 6 كشور در دومين دوره رقابتهاي جام ستارگان ايران شــركت ميكنند. دومين دوره مســابقات شطرنج جام ســتارگان با حضور شــطرنجبازاني از ايران و ديگر كشورها به ميزباني كشورمان و در بندرانزلي برگزار ميشود. اين رقابتها طي روزهاي 20 تا 27 تيرماه در دو بخش برق آســا و كالسيك برگزار ميشود. فهرســت بازيكنان ايراني شركت كننده در اين دوره رقابتهاي شــطرنج جام ســتارگان و حتي تعداد آنها هنوز نهايي نشده اما قرار است هفت شطرنجباز از 6 كشور تركيب تيم ستارگان جهان را در اين رقابتها تشكيل دهند. اين شطرنجبازان از كشورهاي هلند (دو نفر)، گرجستان، آذربايجان، لتوني، كوبا و چين هستند كه به حضور در مسابقات جام ستارگان دعوت شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.