هیچ جاي دنیا به اندازه ایران اردوي كشتي ندارد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ناصر انصافی مقدم ‪Naser Ensafi Moghaddam‬

رقابتهــاي انتخابــي تيمهاي ملي كشتي آزاد و فرنگي به منظور شركت در پيكارهاي جهاني 2017 پاريس در حالي يكی دو هفته ديگــر و در روزهاي 15 و 16 تير ماه در تهران برگزار ميشــود كه حضور چهرههاي مطرح و سرشــناس در برخي وزنهاي هر دو رشته آزاد و فرنگي، ضمن باال بردن حساســيت و اهميت اين رقابتهــا، كار پيش بيني انتخاب بهترين نفرات را براي اعزام به مسابقههاي جهاني فرانسه در اين وزنها غيرممكن ميكند.

«محسن كاوه» مربي و سرمربي تيم ملي كشــتي آزاد در سالهاي گذشته كه در ســالهاي اخير وظيفه هدايت و كوچ كشــتيگيران را در رقابتهــاي انتخابي تيم ملي هــم عهده دار بــوده، از جمله افراد صاحبنظر در باره چگونگي برگزاري رقابتهاي انتخابي تيم ملي كشــتي آزاد است.

آقــاي کاوه، رقابتهاي انتخابي تيم ملي کشــتي آزاد در روزهاي آينده را چگونه توصيف ميکنيد؟

بهتــر بــود رقابتهــاي انتخابي تيمهاي ملي كشــتي در هر دو رشــته آزاد و فرنگــي با حضور تعداد بيشــتري از كشــتيگيران به صورت پربارتر برگزار ميشد. هر چه تعداد كشتيگيران بيشتر باشد، سطح كمي و كيفي رقابتها باالتر ميرود و كشــتيگيران انگيزه بيشتري براي به دســت آوردن پيراهن تيم ملي پيدا ميكنند. البتــه رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي امســال نســبت به ســال گذشته بهتر شــده چرا كه كشتيگيران بيشــتري براي رقابتهاي امسال دعوت شــدهاند. در حاليكه سال گذشته تعداد كشــتيگيران بســيار محدود بود و در هر وزن بيش از ســه يا چهار كشتيگير حضور نداشتند. در يكي دو وزن هم اصال رقابتهاي انتخابي برگزار نشد!

رقابتهــاي امســال ديرتر از سالهاي گذشــته برگزار ميشود، آيــا کادر فني تيمهــاي ملي زمان آمادهسازي براي مليپوشان کشتي را از دست نخواهند داد؟

بــه نظــر من زيــاد دير نيســت. فدراسيون كشــتي مجبور شد رقابتهاي انتخابي امسال را به تاخير بيندازد. حضور در مســابقههاي قهرماني آسيا در هند و بازيهاي كشورهاي اسالمي در جمهوري آذربايجان باعث شــد زمــان رقابتهاي انتخابــي تيمهاي ملي بــه تعويق بيفتد. با ايــن كار به كشــتيگيراني كه در اين دو ميدان حاضر شــدند، فرصت داده شد تا بتواننــد براي حضور در مســابقههاي جهاني هم شانس داشته باشند.

گفته شده بود تقارن ماه مبارك رمضان دليــل عقب افتــادن اين رقابتها بوده است.

نه، اين درست نيست. اگر اينطور بود، روسها در مــاه رمضان رقابتهاي انتخابــي خــود را زودتــر از مــا برگزار نميكردند. آنها كشــتيگيران مســلمان بســيار دارند كه جملگي بــا زبان روزه در هــر مســابقهاي در اين ماه كشــتي ميگيرند!

پس نبايد به خاطر عقب افتادن زمان رقابتهــاي انتخابي تيمهاي ملي، نگــران تشــكيل اردوهاي آمادگي بود؟

جــاي نگرانــي نيســت. پــس از رقابتهــاي انتخابي تا آغاز مســابقههاي جهاني يك ماه و نيم فرصت باقي اســت و مربيان ميتوانند مليپوشــان را آماده مسابقههاي جهاني كنند. اين را هم بگويم هيــچ كجاي دنيا به انــدازه ايران اردوي آمادگي كشــتي ندارد. حتــي روسها و آمريكاييها هم به اندازه ما اردوي كشتي ندارند و بيشتر بلوف ميآيند!

دوســتداران کشــتي، شما را مثل هر ســال در کنار تشــكهاي رقابتهاي انتخابــي تيمهاي ملي خواهند ديد؟

نه، امســال برخالف ســالهاي گذشــته من نيســتم و مربيــان ديگري هســتند كــه وظيفــه كــوچ كــردن كشتيگيران تهراني را عهده دار خواهند بود.

از عليرضا قاســمي شــاگرد خودتان که در مســابقههاي جهاني 20۱5 الس وگاس آمريــكا به مقام پنجم رسيد، چه خبر؟

قاســمي مدتي است ازدواج كرده و درگير مسائل شــخصي و زندگي شده و فعــال تمرين نميكند. او در رقابتهاي انتخابي غايب اســت اما حيف اســت كه از گردونه كشــتي قهرماني بيرون برود. از او خواســتهام بعــد از مســابقههاي جهاني امســال دوباره به كشتي بازگردد. برخوردي كه سال گذشته با قاسمي شده بود، او را از كشــتي سرخورده و منزوي كرد و پي زندگي خصوصياش رفت.

شــرايط حســن رحيمي را که ميگويد آسيب ديده است، چگونه ميبينيد؟

تمامي كشتيگيران با مسالهاي به نام آســيب ديدگي كامال عجين هستند. با جنگندگي و حس مبارزه جويي كه در رحيمي ســراغ دارم او ميتواند همچنان نفر اول وزن 57 كيلوگرم تيم ملي ايران شــود. او بايد برطرف كردن مصدوميت خــود را به بعــد از مســابقههاي جهاني امسال موكول كند. اگر قرار باشد قبل از جهانــی و بعد از انتخابی جراحی كند، به مسابقات پاريس نمیرسد.

يونــس سرمســتي را هم کنار گذاشتهاند!

به نظرم برخــورد قهري با يونس سرمستي مثل برخورد با عليرضا قاسمي است و كار درســتي نيست و بايد اجازه بدهند او در رقابتهاي انتخابي كشــتي بگيرد. سرمستي ســه، چهار سال پيش قهرمان جوانان جهان شــد و تا به امروز در اردوهاي تيم ملي حاضر بوده اســت. برخــورد قهــري باعث ســرخوردگي و منزوي شدن قهرمانان كشتي ما ميشود.

کشتي حسن يزداني و عليرضا کريمــي در وزن ۶8 کيلوگــرم را چگونه ميبينيد؟

قابل پيش بيني نيســت. هر كدام برنده شــد بدون توجه به مدالهاي آنان بايد به مسابقههاي جهاني فرانسه برود.

و ســرانجام ميرســيم بــه رقابتهاي وزن 97 کيلوگرم.

بايد ديد چه كساني در اين وزن به ميدان خواهند آمد. در غياب رضا يزداني مصــدوم كه پــاي خود را عمــل كرده، حسين شــهبازي، امير محمدي، مجتبي گليــج، محمدجواد ابراهيمــي و عباس طحان مدعيان اصلي اين وزن هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.