حواس ما به رقيب قدیمی هست؟

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دگردیسي در كشتي روسيه

رقابتهايي كه روسها براي انتخاب مليپوشــان كشــتي آزاد و فرنگي خود در شــهر «نازران» مركز جمهوري اينگوشــتيا در منطقه قفقاز شمالي برگزار كردند، شــكل و شمايل آنها را براي حضور در پيكارهاي جهاني سال 2017 پاريس نســبت به چند ســال اخير تغيير داد، به گونهاي كه روسها با مهرههايي تازه و بعضا ناشــناخته در اكثر وزنها در مسابقههاي جهاني به ميدان نبرد با حريفان خود خواهند رفت.

اگرچه روسها به رغم برگزاري رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي كشتي آزاد و فرنگي خود، هنوز اســامي كشتيگيرانشان را براي مسابقههاي جهاني پاريس اعالم نكردهاند اما رقابتهاي انجام شــده در جمهوري اينگوشتيا به خوبي ميتواند بهترين مالك و معيار براي بررســي و ارزيابي نفرات تيمهاي ملي كشتي روسيه در رقابتهاي جهاني پيش رو باشد. با توجه به همين موضوع اســت كه ميتوان توصيفي روشن براي شكل و شمايل جديد كشتي روسها داشت و از واژه يا پديده «دگرديســي» براي كشتي روسيه در آوردگاه جهاني 2017 پاريس نام برد.

به هر تقدير حضور كشتيگيران نورسيده و تازه وارد در قالب تيمهاي ملي كشــتي آزاد و فرنگي روســيه كه اغلــب از نيروهاي جوان هستند، به جهت ناشــناخته بودنشان ميتواند كار را بــراي اصليترين رقباي روسها از جمله ايرانيها در مسابقههاي جهاني قدري سخت و مشكل كند.

شايد خيليها بر اين گمان و باور باشند كه در كنار اين مساله بايد از نداشتن تجربيات مسابقههاي جهاني نزد چهرههاي جديد روسها بهعنوان يك حسن و نقطه قوت براي طرف مقابل روسها نام برد و شــايد از اين مســاله بتوان براي برتري مقابل كشتيگيران روس بهره برداري كرد اما از طرف ديگر بايد اين واقعيت را هم در نظر گرفت كه كشتي روسها همواره پيچيده و مرموز است. يعني اينكه روسها حتي با چهرههاي جديد و ميدان نديده هم ميتوانند بسان «مار زنگي» براي همه رقباي خود خطرناك باشند.

روسها در مســابقههاي جهاني ســال 2014 در تاشكند ازبكستان در كنار نفرات با تجربهاي چون دنيس چارگوش، عبدالسالم گاديسوف و حاجي مراد گاتسالوف، سه كشتيگير نورسيده به نامهاي سسالن رامونوف، ختاگ تســابولوف و عبدالرشيد سعدا... يف را وارد تركيب تيم ملي كشتي آزاد خود كردند كه هر سه آنها در اولين حضور جهانيشان موفق به دريافت مدال طال شــدند. ضمن آنكه چارگوش و گاديسوف هم با كسب مدال طال، روسها را با پنج مدال طال به مقام قهرماني جهان رســاندند. گاتسالوف هم مدال برنز گرفت.

روسها در كشــتي آزاد با تركيب كامال دگرگون شــدهاي نســبت به ســالهاي اخير در مســابقههاي جهاني حاضر خواهند شد و اگر رقابتهاي انتخابي آنها مالك و معيار قرار بگيرد، زائور اوگايف، گادژي مراد رشــيداف، آلن گوگايف، ماگومد حبيب كادي ماگومداف، والديســالو والي يف و آنزور خزري يف نفرات اول اين رقابتها، كشتيگيران تازه واردي هستند كه براي نخستين بار به تيم ملي روسيه راه پيدا ميكنند كه در كنار ختاگ تسابولوف قهرمان ســال 2014 جهان و عبدالرشيد سعدا... يف دارنده دو مدال طالي جهان و طالي المپيك 2016 ريودوژانيرو براي قهرماني روسها در فرانســه خواهند جنگيد.

كشــتي فرنگي روسها هم در آوردگاه جهانــي پاريس تقريبا وضعيتي مشــابه كشــتي آزاد آنها را دارد و از مليپوشــان سرشناسي چون مينگيان ســيمينوف، زائور كورماگومداف، آرتم ســورخوف، چنگيز البازانوف، رمضان آباچاريف، آلكســي ميشين، آلن خوگايف، ديويد چاكواتادزه، رستم توتروف، نيكيتا ملينيكوف، اسالم ماگومداف ...و در تيم ملي آنها ديگر خبري نيست.

اســتفان ماريانيان كه يك بار با پيراهن تيم ملي روســيه صاحب مدال طالي بازيهاي اروپايي 2015 شــده بــه همراه زائور كابالوف، الكســاندر چهركين، سوســروكو كودزوكوف و موســي اولويف جزو تازه واردهاي تيم ملي كشتي فرنگي روسها هستند كه در كنار آدام كوراك، رومن والسوف و سرگئي سيمينوف روي تشكهاي جهاني پاريس خواهند رفت.

با تغيير نفرات تيمهاي ملي كشــتي آزاد و فرنگي روســيه نبايد دست روي دســت گذاشت بلكه اين مســاله بايد از همين حاال افكار اعضاي كادر فني تيمهاي ملي ايران را به خود مشــغول ســازد. تهيه فيلمهاي مربوط به كشــتيگيران روس بهويژه نفرات جديد در رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي روســيه و ساير رقابتهاي يك ســال اخير ميتواند در اين زمينه به اعضاي كادر فني تيمهاي ملي ايران بسيار كمك كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.