نوبت به كيميا رسيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي تكواندو قهرماني جهان در كره جنوبي بــا برگزاري رقابتهاي اوزان باقيمانده در روزهاي پنجشــنبه و جمعه به پايان ميرســد. اين رقابتها در حالي روزهاي پاياني خود را پشت سر ميگذارد كه چهار نماينده ديگــر در اين رقابتها خواهيم داشت. دو نماينده در بانوان و دو نماينده هم در بخش مردان، پايان بخش حضور تيــم ملي تكواندو در مســابقات جهاني خواهد بود.

روز پنجشــنبه هشــتم تير و در روز ششــم اين دوره از مســابقات در بخش زنان تكوانــدوكاران وزن -57 كيلوگرم و در بخش مــردان تكواندوكاران وزن -63 كيلوگــرم رو در روي حريفانشــان قرار ميگيرند.

در وزن 57 – كيلوگرم بانوان طيبه پارســا به مصاف حريفانــش ميرود. در وزن 63 – كيلوگرم مردان هم ميرهاشم حسيني براي تيم ايران روي شياپچانگ ميرود.

تيم ملي تكواندو در شــرايط خوبي به سر نميبرد و ناكاميهاي متعدد باعث شده تا در اين روزهاي پاياني فشار زيادي روي نمايندگان چهار وزن باقيمانده باشد.

روز جمعــه 9 تيــر و در آخرين روز رقابتها و در روزي كه قرار است پرونده جام بيســت و سوم بسته شود، يكي از پر اميدترين چهرههاي تيم ايران روي شياپ چانگ خواهد آمــد. در روز پاياني كيميا عليــزاده در وزن -62 كيلوگــرم و پوريا عرفانيــان در وزن -80 كيلوگرم آخرين نمايندههــاي ايران هســتند كه به روي شياپ چانگ ميآيند.

كيميــا عليزاده در بيــن اين نفرات پراميدترين چهره تيم ايران اســت. البته نه به واسطه وضعيتي كه در اين چند ماه اخير داشــته بلكه به خاطر هنرنمايياش در سالهاي گذشــته و موفقيتي كه در بازيهاي ريو كسب كرد اين اميد ميرود كه باز هم بتواند به موفقيت برسد اما يك واقعيــت را هم بايــد در نظر گرفت و آن اينكه كيميا بعد از بازيهاي ريو مصدوم بوده و هرگز نتوانسته خوب تمرين كند و از شرايط ايدهآل قطعا دور خواهد بود. به اين مشكالت بايد فشاري كه بابت ناكامي تيم ملي تكواندو در اين مســابقات به او تحميل شده را هم اضافه كنيم.

بــه اين ترتيــب نبايــد خيلي توقع داشــت كه او هم بتواند كاري فوقالعاده را انجام بدهد. پوريا عرفانيان هم ميتواند يكي از گزينههاي كســب مدال باشــد. او جايگزين مهدي خدابخشــي شــد و موفقيت او ميتواند بــراي بي باك مهم باشــد. به هر دليلي اگر عرفانيان نتيجه نگيــرد آنگاه بيبــاك بايد پاســخگوي بسياري از انتقادات باشد.

براي مسابقات قهرماني جهان در آرژانتين

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.