آغاز اولين مرحله از اردوي تيم ملي فوتبال هفت نفره

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تمرينات مليپوشــان تيم فوتبال هفت نفره، براي آمادگي حضور در رقابتهــاي قهرماني جهان آرژانتين، از دهم تير ماه آغاز ميشــود. براي آمادگي شركت در مسابقات قهرماني جهان آرژانتين كه شهريور ماه سال جاري برگزار ميشود، شش مرحله اردو براي اين تيم در نظر گرفته شده است.

اعضاي جديد تيم از امروز هشتم تير ماه وارد تهران ميشوند و كالس بندي آنها مورد بازبيني قرار ميگيرد و اگر بتوانند از مرحله كالس بندي عبور كنند و تاييد شــوند، از روز شنبه، دهم تير ماه به جمع مليپوشان حاضر در اردو افزوده خواهند شد.

محســن مختاري، عباس ترابي، محمد امين شــريفي، هادي خوش اقبال، كامران يزدي، بهنام محبلو، يونس حســني، امين روشــن، قاسم غضنفري، اميررضا عزت دوســت، ميرمنصور شادســعادت، مجتبي صادقــي، محمدرضا صابرنيا و حســين طبسي نفراتي هستند كه بهعنوان بازيكنان جديد دعوت شدهاند كه در صورت تاييد كالس بندي به تمرينات افزوده خواهند شد.

رقابتهــاي قهرماني جهــان آرژانتين شــهريور ماه سال جاري با حضور 16 تيم در قالب چهار گروه چهارتيمي برگزار ميشود و تيمهاي برتر دنيا بهعنوان ســرگروه مشخص ميشوند.

البته هنوز اســامي كشورهاي شركت كننده و گروه بندي مسابقات اعالم نشده است. فرزاد مهري، هاشــم رستگاري، حسن صفري، حسين تيزبر، مهدي جمالي، بابك صفري، رضا كريمي زاده، مسلم خزايي، جاسم بخشي، احســان معصوم زاده، امير امجديان، صادق حسني، رسول آتش افروز، روحا... جنگجو، محمد خراط، احســان غالمحسين پور و حبيبا... حيدري مهر نيز از ورزشكاران مدعو به اردوي تيم ملي هستند كه سابقه حضور در مسابقات برون مرزي مختلف را دارند.

براي حضور در مسابقات قهرماني آسيا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.