در شوراي فني فقط یك نفر تصميم گيرنده است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

عضو شــوراي عالي فدراسيون وزنهبرداري معتقد است علي مرادي بهعنوان رييس فدراســيون با سجاد انوشــيرواني سرمربي تيم ملي خوب تا نكرد. مهدي عطاراشــرفي با اشاره به كنارهگيري انوشيرواني از هدايت تيم ملي وزنهبرداري بزرگســاالن و حواشي رخداده در فدراسيون گفت: «انوشيرواني فردي تحصيلكرده و با دانش است و فكر نميكردم با چنين وضعي مجبور به كنارهگيري شــود. او در اين مدت بــدون هيچ قرارداد و دستمزدي فعاليت و به وزنهبرداري كمك كرد اما علي مرادي با او خوب تا نكــرد.» عطار اشــرفي همچنين ادامــه داد: «پيش از المپيك هم كه اختالفاتي بين رستمي و انوشيرواني به وجود آمــده بود، پادرمياني كردم و بــه ســرمربي تيم ملي گوشــزد كردم كه بايد مراقب خودش باشــد. همانطور كه بارها اعالم كردم شوراي فني كامال نمايشــي است و تنها يك نفر در آن تصميمگيرنده است. وقتي رييس فدراسيون سرش را باال ميبرد و همه سرهايشان را باال ميآورند و يا سرش را پايين ميآورد و همه پايين ميآورند، فقط ميتوان به اين شورا لقب شوراي خنده را داد.»

عضو شــوراي عالي فدراسيون وزنهبــرداري همچنين گفت: «طبق احكامــي كه براي من صادر شــده اســت هنوز هم عضو شــورا هستم؛ نه بركنار شــدهام و نه استعفا دادهام اما شرايط شورا بهگونهاي نيست كه بخواهم حضور پيدا كنم چراكه تنها يك نفر حق رأي دارد.»

وي بــا خنــدهدار توصيــف كــردن صحبتهاي مــرادي درباره تصميمگيــري درمــورد اســتعفاي انوشيرواني در شوراي فني ادامه داد: «وقتي انوشيرواني كنارهگيري كرده است شورا چه كاري ميخواهد انجام دهد. خندهدار اســت كه ميخواهند درباره اســتعفا و كنارهگيري او نظر بدهند و تصميمگيري كنند در حالي كه مايل به ادامه همكاري در چنين شرايطي نيست.»

عضو شــوراي عالي فدراسيون وزنهبــرداري گفــت: 4« مــاه ديگر مســابقات جهاني را داريم اما هنوز اردوي بزرگســاالن تشــكيل نشده است و پولي هم براي تشكيل ندارند چون تمام منابع براي حضور مرادي در انتخابات فدراسيون جهاني هزينه شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.