شروع كار نمایندگان ایران در مسابقات جهاني دووميداني معلوالن از 23 تير

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مسابقات جهاني دووميداني معلوالن از 23 تيرماه در لندن آغاز ميشود كه در روز نخســت 3 نماينده كشورمان در ماده پرتاب وزنه به مصاف رقباي خود ميروند.

مسابقات جهاني دووميداني معلوالن از 23 تيرماه تــا اول مردادماه به ميزباني لندن برگزار ميشــود كه در روز نخســت مسابقات محسن كائيدي، سيامك صالح فرجزاده و جواد حرداني در ماده پرتــاب وزنه برابر حريفــان خود قرار ميگيرند.

تيــم ملي دو و ميداني معلوالن و جانبازان اميدوار اســت كه بتواند در رقابتهاي جهاني عملكرد خوبي داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.