تيم ملي پاراتكواندو عازم كره جنوبي شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پاراتكواندو كاران تيم ملي ايران براي شركت در رقابتهاي قهرماني آسيا و اقيانوسيه عازم كره جنوبي شدند. رقابتهاي پاراتكواندو قهرماني آسيا و اقيانوسيه از روز شنبه دهم تير آغاز ميشود.

رقابتهــاي قهرماني آســيا و اقيانوســيه فرصت خوبي اســت تا نمايندگان كشورمان بخشــي از امتيازات مورد نظر براي كسب سهميه بازيهاي پارالمپيك 2020 توكيو را به دست آورند.

وزن كشــي شركت كنندگان در اين مســابقات جمعه نهم تير ماه انجام ميشــود و پس از آن مســابقات در يك روز برگزار خواهد شــد. تيــم ملي پاراتكواندو ايران با تركيب ســعيد صادقيان پور در وزن -61 كيلوگــرم، محمود جعفــرزاده در وزن -75 كيلوگرم، احمد نريماني در وزن +75 كيلوگــرم، ســجاد جوانبخــت در وزن -61 كيلوگرم، مهدي پوررهنما در وزن -75 كيلوگرم، اصغر عزيزي اقدم در وزن +75 كيلوگرم و محمدرضا شــعباني در وزن -75 كيلوگرم در مسابقات قهرماني آسيا شركت ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.