‌پازل‌زيدان‌كامل‌شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - گابريله ماركوتي ‪Gabriele Marcotti‬

يك چيز درباره رئال مادريد زينالدين زيدان در فصل 2017-2018 واضح اســت و آن اينكــه اين تيــم كامال روي فرم براي رســيدن به هر شش جام ممكن ميجنگد. درست است كه هيچ تضميني وجود ندارد اما مربي فرانسوي تمام حفرههايي كه حتي قبــل از فينال كارديف در تيمش مشــهود بود را نشــانه گرفته و بــه دنبال پر كردن آن است.

فصــل قبــل، مارســلو و كاســميرو جانشين تخصصي نداشــتند اما آمدن تئو هرناندس و ماركوس يورنته دســت زيدان را در هر پســتي بــاز گذاشــته. در مورد دفاع چــپ، غيبت تقريبا هميشــگي فابيو كوئنترائــو(792 دقيقه در شــش بازي) به اين معنا بود كــه زيزو بايد به بازيكناني رو ميآورد كه تخصصشان بازي در اين پست نبود. دانيلو و ناچو كه به ترتيب دفاع راست و مياني هســتند در زمان لزوم اســتراحت براي مارســلو يا مصدوميت عضالني جاي او را ميگرفتند.

با آمدن تئو اين مشكل به صورت كامل حل ميشــود. يكي از پديدههاي فصل قبل در آالوس كه خريدنش از تيم همشــهري اتلتيكو 26 ميليون يورو هزينه داشــت. او 38 بازي كرد يــا 3200 دقيقه و كارش را بــا يك گل زيبا در فينال جام حذفي پايان داد. هر وقت كه مارسلو در دسترس نباشد، او نقــش مهمــي را بازي ميكنــد. درباره ماركوس يورنته هم همينطور.

او رشــديافته آكادمي رئال اســت و پيش از ايــن زير نظر زيزو بــازي كرده و همراه با تئو در آالوس بازيكن فوقالعادهاي شده. او در فصل پيش رو با كاسميرو رقابت ميكند.

اين برزيلــي در فصل قبل حياتي بود و هر وقت نميتوانست بازي كند مشكالت زيادي براي رئال بــه وجود ميآمد و توني كروس كار ســختي در پر كــردن جاي او داشت. حاال كه يورنته آمده، اين مشكل هم براي زيدان رفع شــده. زيدان در مهمترين بخش فصــل قبل ثابت كــرد ميتواند هر وقت الزم باشد دو تيم درست كند.

از يك طــرف در بازيهاي حســاس الليــگا و ليــگ قهرمانــان، كريســتيانو رونالــدو، لــوكا مودريچ، كــروس و كريم بنزمــا در تركيب اصلي قــرار ميگرفتند و در بازيهــاي ديگر تيم ب بــا امثال ماركو آسنســيو، آلوارو موراتا، خامس رودريگس و لوكاس واســكس، مربي فرانســوي را به اهدافش ميرساندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.