من براي پول بازي نميكنم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

دنــي آلوز اعالم كرد كــه از يوونتوس جدا خواهد شــد. به نظر ميرســد كه او به منچسترسيتي خواهد پيوست.

جوزپه ماروتا، مدير اجرايي يووه اعالم كــرد كه قرارداد آلوز فســخ خواهد شــد، هرچند كه از آن يك سال ديگر باقي مانده است.

اين مدافع راست 43ساله قصد جدايي دارد و احتمــاال به منچسترســيتي خواهد رفت و دوباره زير نظــر پپ گوارديوال بازي خواهد كرد. او با گوارديوال در بارســلونا سه بار الليگا و دو بار ليگ قهرمانان را فتح كرد.

آلوز كه با يوونتوس نتوانست فاتح ليگ قهرمانان شــود، با يــووه خداحافظي كرده است.

او در پســتي در اينســتاگرام آورده: «ميخواهــم از همه طرفــداران يوونتوس بابت ســالي كه تجربه كردم تشــكر كنم. از همتيميها ممنونم كه بسيار حرفهاي رفتار كرد و از من اســتقبال كردند و از باشگاه هم سپاســگزارم كه پيروز ميشود و به فينالها ميرســد. من فكر ميكنم با تعهد، شــور و شــوق و تمام تالشهايي كه كردم، احترامم به باشــگاه و هواداران را نشان دادم. هر روز تالش كردم كه از يوونتوس باشگاه بزرگتري بســازم. من از هواداران عذرخواهي ميكنم اگر گاهي كاري كردم كه باعث ناراحتيشان شــد. منظورم اصال اين نبوده است. من فقط بســيار بيفكر عمل ميكنم و ايــن را تنها تعداد كمي درك ميكنند. هرچند كه شايد به نظر ميرســد من انسان كاملي نيستم اما قلبم پاك است. امروز رابطه حرفهاي ما تمام ميشــود و من ميخواهم دلم هميشه پيش آنهايي باشــد كــه از يووه باشــگاهي بزرگ ساختهاند. من حس ميكنم كه بايد از آقاي ماروتا تشــكر كنم كه ايــن فرصت را به من داد. او بسيار حرفهاي است و كسي است كه كمتر مانند او ميتوان فردي عاشــق كارش پيدا كرد. من بــراي پول بازي نميكنم. من فوتبال را بازي ميكنم چون عاشق اين حرفه هستم و عاشق آنهايي كه در فوتبال هستند. اين به عهده شــما كه قضاوت كنيد من چه كردهام. من عاشق فوتبال هستم و پول هرگز من را در هيچجايي نگه نداشته است.»

در تابستان گذشته بود كه آلوز بارسلونا را ترك كرد و به يوونتوس پيوست. عملكرد او در يــووه ، بهويــژه در ليــگ قهرمانان درخشــان بود و كمك بسياري كرد كه اين تيم به فينال برسد.

- پائولو مالدیني در اولین تجربهاش از مســابقات حرفهاي تنیس شکســت ســختي خــورد. او همراه مربــياش در مســابقات دوبل مســابقات چالنجر میالن شــرکت کرده بــود. با این حــال مالدیني 49 ســاله گفت کــه این بازي تجربه جــذاب و فوقالعادهاي برایش بوده اســت. کالرنس سیدورف هم تماشــاگر بازي همتیمي سابقش در میالن بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.