پرس:‌بعد‌از‌جام‌كنفدراسيو‌نها‌با‌رونالدو‌حرف‌م ‌يزنم‌

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فلورنتينو پرس رييس باشــگاه رئال مادريد ميگويد بازيكنــان جوان زيادي نيســتند كه به اندازه كافي براي بازي در اين تيم صالحيت داشــته باشند هرچند كيليان امباپه در رادار ســفيدها است. از نظر او، اين مهاجم 18 ســاله فوقالعاده اســت اما لزومي ندارد كه باشــگاه رئال براي جذبش عجله كند.

او در مصاحبه با راديو اسپانيا گفت: «بازيكن خيلي خوبي اســت اما ياد سال قبــل افتادم كــه ميگفتند مــا پوگبا را ميخريم. تابســتان خيلي طوالني است، زيدان چند ســال اســت او را ميشناسد امــا بازيكنان زيادي نيســتند كه در 18 ســالگي بتوانند براي رئــال مادريد بازي كنند. او بايد صبور باشــد، مربي او را در ذهن خودش دارد.»

عالوه بر اين شــايعات، خبر ديگري كه رئال مادريد را در مركز توجهات قرار داده، آينده كريســتيانو رونالدو است كه خواهــان جدايي از رئال اســت اما پرس قصد حل اين مســاله را دارد: «او با رئال مادريــد قــرارداد دارد و وقتي كارش در جام كنفدراســيونها تمام شــود، با هم صحبت ميكنيم. او انسان صريحي است كه به قولش پايبند است. من با ژرژ مندز هــم حــرف زدهام و جاي هيــچ نگراني نيســت. دربــاره كريســتيانو بايد صبور باشي، او عصباني اســت و لطمه خورده. روزنامه نگاراني هستند كه تنها هدفشان ضربه زدن به رئال مادريد اســت. من به هيــچ كس زنگ نزدم كــه بگويم عكس رونالدو را با پيراهن ما منتشر نكنيد. رئال مادريد توســط كســاني مورد انتقاد قرار ميگيرد كه طرفدارش نيســتند بلكه به خاطر موفقيتها حســادت ميكنند. اگر بخواهيد به شــايعات توجه كنيد، نگران ميشويد.»

او درباره اتهام تخلف مالياتي رونالدو هم گفــت: «ما الزامات مالي را به صورت كامل رعايت ميكنيم اما مسوول اقدامات بازيكنان نيســتيم. هرچنــد هيچ مخفي كاري وجــود ندارد و كريســتيانو مجبور نيست چيزي كه نگفته را تكذيب كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.