اتلتيكو،‌سائول‌را‌نم ‌يفروشد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

انريكــه ســرزو، مديــر اتلتيكو مادريد در مورد نقل و انتقاالت تيمش صحبت كرد و اعالم كرد كه ســائول فروشي نيست.

مديــر اتلتيكــو كه در مراســم افتتاحيه ايســتگاه متــرو در نزديكي ورزشــگاه متروپوليتانــو، اســتاديوم جديد اين تيم شــركت كرده بود در مورد خريد ديگو كاستا و ابراهيموويچ هم صحبت كرد.

ســائول، هافبــك اتلتيكــو در نيمهنهايي قهرماني زير 21 سالههاي اروپا درخششي خيرهكننده داشت و ســه بار دروازه دوناروما را باز كرد تا اسپانيا با برتري 3 بر يك مقابل ايتاليا به فينال برسد.

ســرزو در واكنش بــه نمايش سائول كه ميتواند توجه باشگاههاي بــزرگ اروپايــي را بــه او جلب كند گفت: «ســائول بازيكن خوبي اســت كه قراردادي طوالني مدت با اتلتيكو دارد. مشــكلي نيســت كــه در كل تابستان از من در موردش سوال شود. فكر نميكنم توافقی با باشــگاههاي ديگر داشــته باشد. ســائول بازيكن اتلتيكوســت و به هيــچ تيم ديگري نمــيرود. او را حفــظ ميكنيــم و مشكلي نيست.»

او درباره شــايعه پيوستن كاستا و زالتان اضافه كرد: «در مورد كاستا مشــكل اينجاست كه نميتوانيم او را بخريم اما مسلما تالشمان را ميكنيم كه بهترين تركيب را داشــته باشيم. ايبرا؟ در مســير متفاوتي نسبت به او هســتيم. با ما صحبت نكرده شايد با خانوادهاش صحبت كرده باشد!»

ســرزو در پايان درباره پيوستن تئو هرناندز، مدافع چپ فرانسوي اين تيم بــه رئال گفت: «نظري ندارم. هر كســي عاليق خاص خودش را دارد. تئو بازيكن بزرگي اســت كه در تيم ما زياد بــازي نميكرد. اگر قلبا رئالي است، اشــتباه كرده كه تا كنون براي ما بازي كرده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.