پيشنهاد جديد آرسنال به سانچس و اوزيل

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آرسنال پيشــنهاد جديدي به الكســيس سانچس و مسعود اوزيل داده است. توپچيها هنوز ماجراي قــرارداد ايــن دو بازيكــن را حل نكردهانــد و قرارداد هــر دو هم در تابستان سال بعد منقضي ميشود.

آرســنال اكنــون قصــد دارد دستمزد اين دو نفر را به ميزان 20 درصد افزايش دهد تا آنها را ترغيب كند كه در اين تيــم بمانند. البته اين افزايش زماني روي خواهد داد كه آرسنال دوباره به ليگ قهرمانان راه پيدا كند.

آرســنال براي اوليــن بار در 20 سال گذشته، در فصل گذشته نتوانست به ليگ قهرمانان برسد و پنجم شد. آنها به اوزيل و سانچس پيشــنهاد قراردادهايي با دستمزد فراتــر از 052هزار پوند در هفته را دادهاند اما اين دو بازيكن به دنبال دستمزدي بيشتر از 003هزار پوند در هفته هستند.

آرســنال قصــد دارد مبلغي بســيار نزديك به مبلغ درخواستي آنها را ارائه كند، البته به شرط آنكه اين دو كمك كنند آرسنال به ليگ قهرمانان برگردد.

همچنيــن الكــس اكســالد چمبرلين كه مــورد توجه ليورپول و چلســي هم قرار دارد، احتماال با پيشــنهاد قراردادي مشابه روبهرو خواهــد شــد و او هــم در صورت رسيدن به ليگ قهرمانان دستمزد باالتــري دريافــت خواهــد كرد. ايــن بازيكن هم در آخرين ســال قراردادش است و هنوز آن را تمديد نكرده است.

از سوي ديگر، خبر ميرسد كه آرســنال بهزودي توماس لمار را از موناكو خواهد خريــد. اين بازيكن حــدود 30 ميليون پونــد قيمت دارد. آرسناليها مذاكرات را شروع كردهاند و مطمئن هســتند كه اين بازيكن را ميتوانند بخرند.

خبــر ديگر از آرســنال اينكه جك ويلشــر هم احتمــاال به تور پيشفصل استراليا نخواهد رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.