حضور‌مورينيو‌در‌مراسم‌تدفين‌پدرش

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ژوزه مورينيو در مراسم تدفين پدرش، فليكس كه يكشنبه بعد از چندين ماه تحمل بيماري، در ســن 79 ســالگي درگذشــت، شركت كرد.

به همــراه مربي منچســتريونايتد كه كمك كرد تابوت به كليسا برده شود، همسر، پسر و دختر او در ستوبال حضور داشتند به عالوه سيلوينو لورو دستيارش روي نيمكت شياطين سرخ.

اميليــو آلوارس مربــي دروازهبانهاي منچســتريونايتد و آيتور كارانكا، دســتيار مورينيو در رئال مادريد نيز در اين مراســم حضور داشتند. مورينيو كه در ماههاي اخير بارها به پدر بيمارش ســر زده بود، دوشنبه عكس ســياه و ســفيدي از خــود و پدرش روي اينستاگرام گذاشت كه متعلق به چند دهه قبل بود. فدراســيون فوتبال پرتغال و باشــگاه منچستريونايتد به او و ساير اعضاي خانوادهاش تسليت گفتهاند.

مربي 54 ســاله قرار اســت 17 تير به تمرينهاي پيشفصل منچســتريونايتد در كارينگتــون برگــردد و تيــم را براي فصل جديد آماده كند. مورينيو و تيمش به آمريكا سفر ميكنند تا پنج بازي دوستانه و جذاب برابر لس آنجلس گلكسي، رئال سالت ليك، منچسترســيتي، رئــال مادريد و بارســلونا برگزار كنند.

آنها همچنين در اســلو به مصاف تيم نــروژي والرنــگا ميرونــد و در دوبلين با ســمپدوريا روبهرو ميشوند قبل از اينكه در 17 مرداد در ســوپرجام اروپا در اســكوپيه، مقدونيه، به مصاف رئــال مادريد فاتح ليگ قهرمانان اروپا بروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.