پديده‌نيجري ‌هاي ‌در اورتون

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اورتون در آســتانه خريد هنري انيهكــورو، مهاجم نيجريــهاي از تيم اوپن بلژيك است.

انيهكــوروي 20 ســاله فصــل گذشــته در ليگ بلژيك 22 گل زد و مورد توجه آرسنال، وستهم و چند تيم ديگر اروپايي هم قرار داشــت. با اين حال گفته ميشود او روز دوشنبه در آزمون پزشــكي اورتون شــركت كرده اســت. رونالد كومان، سرمربي اورتون معتقد است اين مهاجم آينده درخشاني دارد.

انيهكورو ماه گذشــته در جريان برد 3 بــر صفر نيجريــه مقابل توگو اوليــن بازي ملــياش را تجربه كرد. اورتون اميدوار اســت انتقال ساندرو راميــرز، مهاجــم مــاالگا و زير 21 ســالههاي اســپانيا را هــم به زودي نهايي كند.

راميرز در آزمون پزشكي باشگاه شــركت كــرده و بــر ســر جزييات قراردادش به توافق رسيده است.

اورتون براي جــذب اين بازيكن بايد رقم فســخ قراردادش يعني 5/2 ميليــون پوند بپــردازد، ولي مراحل اداري ايــن انتقال بــه خاطر حضور راميرز در مســابقات قهرماني اروپا به تاخير افتاده است.

اورتــون در روزهاي اخير جردن پيكفورد، دروازهبان ســاندرلند 30( ميليــون پونــد) و دوي كالوســن، كاپيتان آژاكس 24( ميليون پوند) را خريده بود.

اهداف بعدي اين باشــگاه مايكل كين، مدافــع مليپوش برنلي كه 25 ميليــون پوند قيمــت دارد و گيلفي سيگوردســون، هافبــك ايســلندي سوانزي هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.