كومان متهم به خشونت خانگي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كينگزلــي كومان، مهاجم فرانســوي بايــرن مونيــخ در ماههاي آتي بــه دادگاه خواهد رفت تا به پرونده خشــونت خانگي او رسيدگي شود. او متهم است كه با نامزد ســابقش بدرفتاري كرده و او را كتك زده است.

اين بازيكن 12ساله، دوشنبه از سوي پليــس در محله شســي، در حومه پاريس بازداشت شــد. كومان اين اتهام را پذيرفته و به آن اعتراف هم كرده است. يك قاضي، پس از تعطيالت تابســتاني، بــه پرونده او رسيدگي ميكند.

ايــن بازيكن كه اخيرا قــرارداد انتقال قرضــياش از يوونتــوس به بايــرن مونيخ دايمي شده، فوتبالش را از پاري سنژرمن شروع كرده.

او 11 بــازي ملي هم در كارنامه دارد. گفته ميشــود دليل درگيــري او با نامزد ســابقش، بحث و جدل بر سر يك قرارداد تبليغاتي بوده است. نامزد سابق او از اكانت اينستاگرام كومان اســتفاده و تبليغ كرده است.

يك منبع آگاه گفته كه كومان خودش زنــگ زده و اين ماجــرا را به پليس اطالع داده اســت: «وقتي پليس سر رسيد، نامزد سابق او گفت كه كومان كتكش زده است.»

نامزد ســابق كومان به دليل اتفاقاتي كه روي داده، مجبور شــده مدتي را از كار مرخصي بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.