پولرزبرك: اول نفهميدم كه بردهايم!

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

يوليــن پولرزبك، دروازهبــان تيم زير 12ســالههاي آلمان گفت كه وقتي پنالتي نيتان ردموند را مهار ميكرده، متوجه نشده كه اين مهار او باعث پيروزي آلمان شــده است.

دو تيم آلمان و انگليس در نيمهنهايي جــام ملتهــاي جوانان اروپا بــا هم بازي داشــتند و آلمان توانست پس از تساوي 2 بــر 2 در وقت معمول، در ضربات پنالتي 4 بر 3 پيروز شود.

آلمان با اين برد به فينال رســيد و به مصاف اسپانيا خواهد رفت. پولرزبك گفت: «در ضربات پنالتي اصال حواسم نبود. وقتي دوميــن پنالتي حريف را هم گرفتم متوجه نشدم كه بازي را بردهايم! من كامال در ذهن خودم درگير بــودم و وقتي به خودم آمدم كه ديدم همتيميهايم دارند به ســمت من ميدوند!»

پولرزبرك همچنين از يادداشــتي كه در جورابش گذاشــته بود اســتفاده كرد. ظاهرا در اين يادداشت، نوشته شده بود كه بازيكنان حريــف ترجيح ميدهند به كدام ســمت ضربه بزنند. او هم توانست ضربات تامي آبراهام و نيتان ردموند را مهار كند.

او در طول بازي هم عملكرد درخشاني داشــت و در اوايل مســابقه مانــع گلزني دماراي گري شــد و ســپس يــك ضربه خطرناك آبراهام را هم مهار كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.