منتظر يك بازي پر گل باشيد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

يواخيــم لــوو اگرچــه بزرگترين ســتارههايش را به جام كنفدراسيونها در روسيه نبرده اما مصمم است آلمان را بــه يك فينــال ديگر در مســابقات بينالمللي برساند.

اين مســابقات از ابتــدا هم براي قهرمان جهان اهميت چنداني نداشــت اما تجربه مفيدي بــراي اين تيم بوده و لوو توانســته بازيكنان جوانش را در عرصه جهاني بيازمايد كه از جمله آنها ميتوان به جاشــوا كيميــش و يوناس هكتور اشــاره كرد كــه ميتوانند راه حل لوو براي پســت دفاع راست و چپ باشند.

ژرمنها با كسب 7 امتياز در صدر گروه B قرار گرفتند و در بازي امشــب برابر مكزيك هم كه 7 امتياز گرفت اما به دليل تفاضل گل بهتر پرتغال در رده دوم گروه قرار گرفت، شــانس بيشتري دارد. هرچنــد قهرمان كونــكاكاف كه در هر يك از ســه بازياش در مرحله گروهــي دو گل زده، دفاع آلمان را كه نتوانســته حتي در يك بازي دروازهاش را بسته نگه دارد، آزمايش ميكند.

مكزيك بــه پرتغال دو گل زده كه در دو بــازي ديگــرش دروازه خود را بسته نگه داشته و اين يعني آلمان بايد روي بهبود عملكــرد دفاعياش تمركز كند. شايد گل خوردن از شيلي چندان عيب بزرگي نباشــد اما دريافت دو گل از استراليا و يك گل از كامرون ده نفره جاي تامل دارد.

مكزيــك تنهــا تيــم ايــن دوره جام كنفدراســيونها اســت كه سابقه قهرماني دارد، اين تيم بهعنوان ميزبان بازيهاي ســال 1999 در فينال برزيل را 4 بر 3 برد.

مكزيك از ابتداي مســابقات هدف خــود را صعود از مرحلــه گروهي قرار داده بود. اگــر اين تيم نميتوانســت به مرحله حذفي بــرود انتقاد از خوان كارلوس اوســوريو افزايش مييافت با وجود آنكه وضعيت بسيار خوبي در راه صعود به جام جهاني 2018 دارند.

اين تيم در مرحله حذفي مسابقات فراتر از منطقه كونكاكاف چندان موفق نبــوده و ميتوانــد در اين مســابقات خــاف آن را ثابت كنــد. رويارويي با تيم به اصطاح ب آلمان به آنها انگيزه الزم را داده بخصوص با توجه به اينكه در 10 بــازي قبلي با آلمــان تنها يك برد داشتند كه در مسابقاتي نه چندان معتبر در سال 1985 بوده.

اوســوريو اگرچه بــا مصدوميت و محروميت مواجه اســت امــا تيم او به انــدازه كافي براي گرفتــن نتيجه الزم خوب است.

ايــن بازي در اســتاديوم فيشــت سوچي برگزار ميشود.

آلمان يواخيم لوو قبل از شروع مسابقات لــروي ســانه و ديگو دمــه را به دليل مصدوميــت از دســت داد اما كســي را جانشــين آنها نكرد و بــا 21 نفر به روســيه آمد. يكي از انتخابهاي مهم او در اين بازي اســتفاده از تيمو ورنر، مهاجم اليپزيگ اســت كــه دو گل به كامرون زد يا الرس اشتيندل كه در 2 بازي ابتدايي دو گل زد.

تركيــب احتمالي: تر اشــتگن؛ گينتر، روديگر، ســوله؛ كيميش، جان، رودي، هكتــور؛ گورتزكا، اشــتيندل، دراكسلر

مكزيك آندرس گواردادو به خاطر دريافت دو كارت زرد محروم اســت و كارلوس سالســيدو بعد از مصدوميت شانه ديگر نميتوانــد مكزيــك را همراهي كند. مكزيــك نگرانيهايــي از بابــت ديگو ريس، خاوير ارنانــدس و هكتور مورنو هم دارد.

تركيب احتمالي: اوچوا؛ لوييس ريس، آرائوخو، مورنــو، اليون؛ جاناتان دوس ســانتوس، اررا، فابــان، لوزانــو، خيمنس، وال

پيش بيني مكزيك در ســه بــازي قبلي خود ابتدا از حريف عقب افتاده و اين امكان وجــود دارد كه باز هــم گل بخورند و بعد دفــاع آلمان به آنهــا اجازه گلزني بدهــد اما قهرمان جهان به اندازه كافي كيفيت دارد كه اين بازي احتماال پرگل را ببرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.