فدرر مدعي اصلي قهرماني ويمبلدون

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

12 ماه بعد از شكست ويران كننده در نيمهنهايي ويمبلــدون، روژه فدرر بهعنوان مدعي قهرماني به قديميترين گرنداســلم فصل بر ميگردد با هدف كســب هشتمين قهرمانــي كه يك ركورد اســت و ميتواند به او لقب مســنترين فاتح اين رقابتها را بدهد.

فوقستاره سوييسي كه 17 مرداد 36 ساله ميشــود، منتقدانش را ساكت كرده. آنهــا بعد از باخت پنج ســته بــه ميلوش رائونيــچ در نيمهنهايي ســال قبل، فدرر را قهرماني متعلق به گذشــته توصيف كردند. آن شكســت او را مجبــور كــرد به خاطر مصدوميت زانو تا آخر سال مسابقه ندهد و تعداد گرنداسلمهايش همان عدد 17 بماند كه از سال 2012 بود.

حاال بعد از يك سال فدرر مصمم است به تنهايــي و باالتر از پيت ســمپراس كه مثل او هفــت قهرماني دارد، پرافتخارترين تنيســور ويمبلــدون باشــد و نوزدهمين قهرمانــي در رقابتهاي مهــم تنيس را به دست آورد.

اندي مــاري و نــوواك جوكوويچ دو رقيب هميشــگي او به شدت مسير افت را ميپيمايند و رافائل نادال مطمئن نيســت زانوهايش فشــار زمينهاي چمن را تحمل كنند و ايــن يعني فدرر بيــش از ديگران شانس قهرماني دارد.

او كه در ماه ژانويه، پنجمين قهرماني خود در اوپن اســتراليا را به دســت آورد، خوشروحيــه از فتــح نهميــن قهرماني مســابقات هاله به ويمبلدون ميرود كه از دوشــنبه آينده آغاز ميشــود. پيروزياش در فينــال برابــر الكســاندر زورف كه 15 ســال از او كوچكتر اســت و گفته ميشود وارث فدرر اســت، يك هفتــه بعد از آن به دســت آمد كه در دور اول اشتوتگارت در پي 10 هفته استراحت و تجديد قوا حذف شــد. اين نخســتين باخت او در دور اول مســابقات در زمين مورد عاقه اش، چمن بعد از باخت شــوكه كننده به ماريو آنچيچ در ويمبلدون 2002 بود اما فدرر ميگويد باخت اشــتوتگارت به موقع بــوده: «بايد اعتــراف كنم كمي به خودم و توانايي هايم شك كرده بودم اما اينكه بعد از 15 سال در اولين بازي يك مسابقات چمني باختم بايد تكانم مــيداد و همين كار را كرد. بنابراين خوشحالم كه واكنش نشان دادم و به خودم يادآوري كردم كه ميتوانم روي چمن واقعا خوب بازي كنم.» فدرر در تمام سال 2017 تنها دو باخت داشته.

در داســتانهاي تنيسي، فدرر با نادال مشتركات زيادي دارد. تنيسور چپ دست اســپانيايي بــا دهمين قهرمانــي در اوپن فرانســه جواب منتقدان را داد. او حاال 15 گرنداسلم را برده، سه تا از فدرر كمتر دارد و يكي باالتر از سمپراس است.

ويمبلدون براي نادال تلخ و شــيرين بوده. او در فينال ســال8002 فدرر را برد كه از نظر عــدهاي بهترين بازي تاريخ اين مسابقات است، در سال 2010 هم قهرمان شــده و در ســالهاي 2006 و 2007 و 2011 نايب قهرمان. در ســالهاي 2009 و 2016 به دليل مصدوميت شركت نكرده و در سالهاي 2012 تا 2015 چهار بار به وسيله رقبايي كه در رنكينگ جهاني صد به باال بوده اند، حذف شده.

صعود تا دور چهارم در ســال 2014 بهترين عملكرد اخير او در ويمبلدون بوده. در چمن ويمبلدون به علت برگشــت كند و پايين توپ فشــار بيشــتري به زانوها و مفاصل ميآيد و اگر مشــكل جديدي براي نادال 31 ســاله به وجود آيد، حضورش در لندن چندان دوام نميآورد.

ماري، مرد شماره يك جهان و قهرمان ســال 2013 ويمبلدون، در سه تا از چهار تورنمنت اخير خود نتوانســته از دور دوم عبور كند.

جوكوويچ 12 مــاه قبل در اوج قدرت و بهعنوان مرد شــماره يــك به ويمبلدون آمد اما باخت در دور ســوم به سم كوئري آغاز تنزل او بود تا جايي كه به رده چهارم رنكينگ ســقوط كرده و به همكاري با دو مربي اش، بوريس بكر و ماريان وايدا پايان داده. دادگاه هنوز اجازه كار با آندره آغاسي را به او نداده.

باخت يكچهارمنهايي اوپن فرانسه به دومينيك تيم جوان و اتريشي در سه ست پياپي نخستين شكســت او به اين صورت تحقيرآميز در گرنداســلمها در چهار سال بود. او در ســت سوم 6 بر صفر باخت و اين براي اولين بار بعد از 12 سال بود كه حتي يك گيم را نبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.