گيگز: منچستريونايتد بايد جانشيني براي گلهاي زالتان پيدا كند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رايان گيگز، اسطوره منچستريونايتد گفته كه مقامات باشگاه بايد كسي را پيدا كننــد كه به اندازه زالتــان ابراهيموويچ گل بزند، وگرنه ناكامي آنها در ليگ برتر ادامه خواهد يافت.

ايــن بازيكن ســوئدي فصل پيش 28 بــار گل زد امــا مصدوميت از ناحيه رباط صليبي باعث شــد دوران حضورش در يونايتد به پايان برســد و باشگاه هم حاضر نشــد قــرارداد او را تمديد كند. منچســتريونايتد فصل را بــا 24 امتياز كمتر از چلســي قهرمان به پايان برد و 31 گل كمتر از اين تيم در ليگ به ثمر رساند. البته يونايتد در ليگ اروپا قهرمان شد و به ليگ قهرمانان راه يافت و گيگز ميخواهد كه باشــگاه يك مهاجم بزرگ بخرد.

او گفته اســت: «از ديد من، يونايتد فصلــي رويايي را داشــت و دو قهرماني كســب كرد. كاميونيتي شــيلد حساب نيست اما آنها جام اتحاديه و ليگ اروپا را بردند ولی در ليگ برتر 24 امتياز كمتر از چلسي كسب كردند اما همچنان فكر ميكنم كه فصــل خوبي بود. خريدهاي ژوزه تا حاال كه واقعا خوب بوده اســت. اگــر او باز هــم بازيكنــان خوبي بخرد يونايتد فرصــت قهرماني ليــگ برتر را خواهد داشــت. البته فاصله با چلســي بســيار زياد اســت اما خود چلســي دو فصل پيش بســيار بد عمل كرد و سپس به قهرماني رسيد. لستر هم از ناكجاآباد آمد و قهرمان شــد. اوضاع فرق كرده و پيشبيني قهرمان كار دشــواري است. مساله مهم اين است كه تيم گلهايش را از يك جا پيدا كند، چون شما نميتوانيد تنها به يــك بازيكن اتــكا كنيد، مانند كاري كه با زالتان ابراهيموويچ شــد. هر تيم موفق يا بايد مهاجمي داشــته باشد كــه در يك فصــل 30 گل بزند، يا بايد مانند ليورپول باشــد كه همه بازيكنانش گل ميزننــد. يونايتــد در حــال حاضر هيچكدام از اين دو شــرط را ندارد. آنها بايــد مهاجمي بياورند كــه گل بزند، يا ماركوس راشــفورد بايد گلهاي زيادي بزند. هافبكها و مدافعان هم بايد بيايند و گل بزنند.»

منچســتريونايتد آلوارو موراتا را از رئال مادريد در نظر گرفته است. آنها به ســراغ آنتوان گريزمان از اتلتيكو مادريد هــم رفته بودند اما ايــن بازيكن ترجيح داد در اتلتيكــو بماند. گيگــز ميگويد: «مهاجمي بايد بيايد كه بافاصله اثرش را بگــذارد، ماننــد ابراهيموويچ. شــما مهاجمي اثباتشــده ميخواهيد كه به اولدترافورد بيايــد و بگويد: اينجا عرصه من است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.