موراتا ماه عسلش را نيمهكاره گذاشت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آلوارو موراتا ماه عسلش را نيمهكاره گذاشته و برگشــته تا روند انتقالش به منچستريونايتد را تسريع بخشد.

موراتا و همســرش، آليس كامپلو در ايبيســا در ماه عســل بودند ولي او همسرش را تنها گذاشته و برگشته است. موراتا از اين ناراحت است كه انتقالش از رئال مادريد به منچســتريونايتد بسيار طول كشيده است.

اين مهاجم ميخواهد دوباره زير نظر ژوزه مورينيو بازي كند و به مقامات رئال مادريد اعالم كــرده كه ميخواهد برود. موراتا 42ســاله ميخواهد پيش از آغاز تمرينات پيشفصل منچستريونايتد، كه حدود يك هفته بعد اســت، به اين تيم پيوسته باشــد اما رئال مادريد عجلهاي براي فروش موراتا ندارد، هرچند كه آنها ميخواهند با فروش اين بازيكن به سود خوبي برسند.

آنها حاضرند كه تا پــس از ديدار سوپرجام اروپا با منچســتريونايتد در 8 آگوســت (حدود يك ماه و يك هفته بعد) صبر كنند و سپس با يونايتد بر سر قرارداد موراتا به توافق برسند. يونايتد 74 ميليــون يورو براي خريــد موراتا پيشــنهاد داده كه رئال آن را رد كرده اســت. رئاليها 90 ميليــون يورو بابت موراتا ميخواهند.

موراتــا تصميمش را بــراي رفتن به يونايتد گرفته و اين در حالي اســت كــه آنتونيو كونته هم او را در چلســي ميخواهد. موراتا با آنكه زير نظر كونته در يوونتــوس كار كرده، ترجيح ميدهد دوباره با مورينيو كار كند تا با كونته.

ايوان پريشــيچ هم ميخواهد به منچستريونايتد برود و پيشنهاد هنگفت اينتــر را رد كرده اســت. اينتــر به او پيشنهاد 85 هزار پوند در هفته را داده بود اما اين بازيكــن حاضر به پذيرفتن آن نشده و به دنبال راهي براي رفتن به يونايتد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.