مالديني: تجربه خوبي بود اما تكرار نميكنم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پائولو مالديني دارنده پنج قهرماني اروپا روياي تنيس را در ســر ميپروراند اما نخســتين تجربه اســطوره ميان در ورزش جديد با باخت 2 بر صفر در دوبل به پايان رسيد. اين 49 ساله ايتاليايي كه معروفترين ورزشــكار مسابقات تنيس ميان بــود و آرزوي تنيســياش بازي برابر روژه فدرر اســت، همراه با استفانو الندونيو، مربــياش در تنيس به ديويد پل و توماژ بدنــارك كه متخصص دوبل هســتند، باختند. باختي كه با توجه به رنكينگ دو طرف مسابقه منطقي بود.

پــل هلنــدي در رده 208 جهان است و بدنارك در ســال 2014 به رده 44 جهان رســيده و تا يكچهارمنهايي اوپــن فرانســه پيش رفته امــا باالترين رتبــه الندونيو در ســال 1996 بوده كه در رده 975 جهان قرار داشته. مالديني و الندونيــو بــه خاطر پيــروزي در يك تورنمنــت آماتور اجازه حضــور در اين مســابقات را به دســت آوردند كه تحت عنوان چلنجر برگزار ميشود و يك سطح پايينتر از تورهاي ATP است كه امثال فدرر در آن بازي ميكنند. مسير سختي پيش روي مالديني و يارش است.

او چنــد فورهند خــوب زد اما در بكهنــد ضعيف بــود و در ســرويس با اســتاندارد فاصله زيادي داشت. مالديني گفت: «تجربه خيلــي خوبي بود و واقعا لذت بردم اما تكرارش نميكنم.»

او يك اســطوره واقعــي در فوتبال ايتاليا اســت كه 26 جام با ميان برده از جمله پنج قهرماني در اروپا. مالديني در ســري A، 647 بازي براي ميان انجام داد و 126 بــار پيراهن تيــم ايتاليا را به تن كرد و در فينال جام جهاني 1994 و يــورو 2000 بازي كرد. او در حال حاضر مدير فني تيم اف سي ميامي است كه در دسته دوم ليگ آمريكا حضور دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.