بازگشت بانگا به سويا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

گزارشها از ايتاليا حاكي از آن اســت كه يوونتوس قصد دارد ســرژ اوريه، مدافع پاري ســن ژرمن را به خدمت بگيرد. پس از جدايــي دني آلــوز از يووه و پيوســتن احتمالياش به ســيتي، يوونتوس به دنبال جذب يك مدافع راست با كيفيت است كه به خوبي بتواند وظايف دفاعي و هجومي را انجام دهد. ديگــر گزينهاي كه در روزهاي گذشــته براي جانشــيني آلوز مطرح شد، هموطنش دانيلو بود. دانيلو در رئال مادريد ذخيره كارواخال است و فرصت زيادي براي بازي پيدا نميكند.

اوريه فصل گذشــته در ليگ فرانسه 22 بازي بــراي تيمش انجــام داد، با اين حال مدافع 24 ساله ساحل عاجي به سران باشــگاه اعام كرده كــه ميخواهد تيم را ترك كند و با تفكرات اوناي امري همخواني ندارد. اين در حالي است كه انتظار ميرود پاري ســن ژرمن قرارداد سه ساله جديدي به او پيشنهاد كند.

آنتــرو هنريكه، مدير ورزشــي جديد پاري ســن ژرمــن اخيرا اعام كــرده كه بازيكنان را بر خاف ميلشــان در تيم نگه نميدارد و بايد ديد سرنوشت اوريه به كجا خواهد رسيد.

باشگاه سويا تاييد كرد كه آنها با اينتر براي بازگشت اور بانگا به اين تيم به توافق رســيدهاند. بانگا دو فصل در ســويا حضور داشــت و با نمايشهاي خوبش توانســت توجــه اينتر را جلب كنــد ولي پس از يك فصل حضور در نرآتزوري، به تيم ســابقش بازگشت. او در حالي اين تيم را ترك ميكند كــه تنها 20 بازي براي آنها انجام داده و 6 گل و 8 پاس گل نتيجه تاشش بوده است. او با ســويا پيش از اين دو بار قهرمان ليگ اروپا شده بود و خاطرات بسيار خوبي از اين تيم و ورزشگاه سانچز پيزخوان دارد. او در تاش است كه به تيمش كمك كند نسبت به فصل گذشته بهتر كار كنند و در ردهاي باالتــر از چهارم در جدول ليگ قرار بگيرند و همچنين در ليگ قهرمانــان نيز بتوانند به باالتر از يك هشــتم نهايــي راه يابند. او اولين خريد ادواردو بريزو، ســرمربي جديد سويا محسوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.