بازگشت چيچاريتو به تمرين

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

خاويــر ارنانــدس ملقب بــه چيچاريتــو سهشــنبه با ســاير بازيكنان تيم مكزيك تمرين كرد تا در آستانه بازي نيمهنهايي جام كنفدراسيونها برابر آلمــان روحيه خوبي به «ال تري» تزريق شود. مهاجم سابق منچســتريونايتد و رئال مادريد بــه دليل خســتگي عضاني دوشــنبه جدا از بقيه تمرين كرد و به گفته مقامات تيم اين اقدام پيشگيرانه بوده.

اين بازيكن 29 ساله براي خيلــي از بازيكنــان تيم ملي آلمان چهره آشنايي محسوب ميشــود چــون در دو فصل اخير بــراي بايرلوركوزن بازي كرده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.