بوريني در آستانه پيوستن به ميالن

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مهاجــم ايتاليايي ســاندرلند در آستانه پيوســتن به ميان قرار دارد. فابيــو بوريني كــه پس از ســقوط ســاندرلند از ليگ برتر به دنبال ترك اين تيم اســت، به گزارش اسكاي در آستانه پيوستن به ميان قرار دارد.

رســانههاي ايتاليا هــم از توافق ميان با ساندرلند براي جذب بوريني بــا مبلغ 6 ميليون يــورو خبر دادند. بوريني كه ســابقه پوشــيدن پيراهن تيمهاي چلسي، رم و ليورپول را دارد، احتماال امروز در آزمايشهاي پزشكي ميان شركت ميكند.

بوريني 26 ســاله كه در ســال 2015 با قراردادي دائمي از ليورپول به ســاندرلند پيوســت در 82 بازي موفق شد 16 بار براي اين تيم گلزني كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.