ورنر: ما براي قهرماني آمده ايم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

تيمــو ورنــر يكــي از بازيكناني اســت كه توانسته در اين مســابقات بدرخشد و در صورت تداوم اين بازيهاي خوب شانســي براي بازي در جام جهاني به دست آورد.

اين بازيكن 21 ساله كه فصل قبل در نخســتين نوبت حضــور اليپزيگ در دســته اول 21 گل بــراي تيمش به ثمر رســاند و در فصل پيش رو در ليــگ قهرمانــان توپ ميزند، درباره اين بازي گفت: «مكزيك رقيب خيلي سختي اســت و بايد نهايت سعيمان را بكنيــم. ما اينجــا نيامديم كه بگوييم ســومي هم خوب اســت يا اگر به فينال برسيم كافي است، ما براي قهرماني آمدهايم. جام كنفدراسيونها فرصت خيلــي خوبي براي ما جوانها است و اين اولين بار اســت كه ما در يــك چنين مســابقاتی فرصت بازي پيدا ميكنيــم. روحيــه تيمي و انگيزه، دو ويژگي بارز تيم ما است و منتظر بازي نيمهنهايي هستيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.