استقالل نيمكتنشين ندارد

آيا منصوريان از داشــتن چنين تيم پرمهرهاي راضي اســت؟ آيا ســرمربي اســتقالل لذت ميبرد که ايــن تعداد بازيكن مدعي حضــور در ترکيب اصلــي را کنار هم قرار داده اســت؟ نگاهي به اســامي بازيكنان اســتقالل کنيد. هيچ يــك از آنها بازيكن نيمكت نشــين نيســتند. د

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اشاره به تيم پرمهره استقالل به اين معنا نيســت كه منصوريان تحت فشار قرار بگيرد و اعصاب و روانش را درآســتانه شــروع ليگ پر رمــز و راز هفدهم از كــف بدهد و نتواند با طيب خاطر تيمش را هدايت كند. داشــتن تيمي پرمهره و پرستاره ممكن است معايبي هم داشته باشد اما با نگاهي كامال خوشبينانه ميتوان به آينده اســتقالل در ليگ هفدهم اميد داشــت و اين تيم را در بهترين شرايط ممكن تصور كرد.

استقاللي كه ساخته شده به سبب تعدد مهرهها در پســتهاي دفاعــي، مياني و خط حملــه ميتواند درليگ هفدهــم حرفهاي بسياري براي گفتن داشــته باشد و از همان هفتههاي آغازين در رديف تيمهاي مدعي قرار بگيرد. اتفاقي كــه اگر فصل پيش رخ ميداد شــايد منجر به قهرماني آبيها ميشد اما به ســبب از دست دادن امتيازهاي چشمگير در بازيهاي نخست، تيم منصوريان در نهايت به رتبه دوم قناعت كرد. اين استقالل اما داراي ويژگيهاي بســياري است كه موجب كسب نتايج دلخواه در هفتههاي آغازين ميشود.

مزيت ايــن اســتقالل برخــورداري از بازيكنان با تجربه اســت. مردانــي كه بارها و بارهــا در شــرايط بازيهاي ســخت قرار گرفتهاند و اصول بازي در هفتههاي آغازين را ميدانند. گــرد هم آمدن اين بازيكنان و قرار گرفتن آنها در قالب يك تيم ميتواند نتايج را در هفتههاي نخست به سمت و سويي پيش ببرد كه اســتقالل صاحب اندوخته امتيازي مناسبي شود و در رديف تيمهايي باقي بماند كه براي رســيدن بهعنــوان قهرماني صاحب شانس و اقبال بسياري هستند.

شايد استفاده از بازيكنان نسبتا جوانتر در هفتههاي آغازين قــدري منصوريان را با چالــش مواجه كنــد. مثــال او نتواند مجيد حســيني را كــه هنوز بــه تجربيــات كافي نرســيده براي هفتههاي نخســت در تركيب قرار دهد و از ايــن بازيكن در كنار منتظري زوجي موفق بسازد، يا حتي اميد نورافكن كه بازيهاي زيادي را پشــت سر نگذاشته است و حتي در خط حمله خود دســتش بســته باشد اما برخورداري از بازيكناني كه تجربيات بيشــتري در قياس با ديگران دارند ميتواند اين مشكالت را به حداقل برساند. البته صرفا اين ديدگاه كــه بازيكنان جوان در هفتههاي نخســت تحت تاثير قــرار ميگيرند مصداق هميشــگي ندارد و اين يك پيشبيني ذهني است اما مســبوق به سابقه بوده كه بازيكنان كــم تجربهتر غالبا در هفتههاي آغازين متاثر از فضاي حاكم بر شروع بازيها گام به ميدان ميگذارند.

اين وضعيــت در هفتههاي آخر هم ايجاد ميشود و معموال جوانترها در هفتههاي مياني به واسطه آشنايي بيشــتر به شرايط بازيهاي ليــگ برتــر، توانمنديهاي خــود را به خوبي نشان ميدهند. در استقالل اما حضور بازيكنان با تجربــهاي همچــون منتظــري، ابراهيمي، پادوانــي، غفوري، حيدري و حتي جابر انصاري و شــهباززاده اين نگرانيها را به حداقل خواهد رساند تا منصوريان با آسودگي خاطر بيشتر به امتيازهاي هفتههاي نخست بينديشد.

تيمي که 20 بازيكنش ميتوانند در ترکيب اصلي به ميدان بروند. البته هنوز تكليف بازيكناني همچون رابسون جانواريو و مگويان هم مشخص نشده که هر يك از اين بازيكنان هم در ترکيب باشند قادرند در ترکيب اصلي به ميدان بروند.

این استقالل ایدهآل منصوریان

فصل پيش منصوريان عاليقش را به ايجاد تغييرات پي در پي در تركيب استقالل كامال به اثبات رساند. سرمربي استقالل حتي در مواجهه با انتقادهايي كه درباره دگرگونيهايي كه دايم در تركيب تيمش ايجاد ميكرد روبهرو میشد، مقاومت میكرد و بيتوجه به اين عناصر ذهني بازدارنده به راهش ادامه داد.

رويه منصوريان در واقع همين است كه در هر بازي روشهاي تاكتيكياش را تغيير دهد و به صورت چرخشــي از برخي بازيكنان استفاده كند. ديديم كه اســتقالل فصل شــانزدهم در شــرايطي به پايان فصل رسيد كه سرمربياش اعتقــادي به حفــظ تركيب اصلي نداشــت و بازيكنان به تناوب در تركيب قرار ميگرفتند.

ايــن وضعيــت ميتواند به واســطه تعدد بازيكناني كه در اســتقالل فصــل آينده وجود دارد بيشــتر تكرار شــود و منصوريان با دست بازتري تركيبهاي متفاوت را آزمايش كند. اين شيوه كار شايد از ديدگاه برخي پراشكال باشد امــا از ديدگاه منصوريان تغييــرات پي در پي حســن بزرگي است و موجب ميشود استقالل به درستي از ســوي مربيان حريف مورد آناليز قرار نگيرد.

طبــق آنچه تا بــه امروز از نــام بازيكنان اســتقالل فصل بعد منتشر شــده 21 بازيكن قابليــت بازي در تركيب اســتقالل را دارند كه اين ويژگي شــايد در هيچ يك از تيمهاي ليگ برتر وجود نداشته باشد. به اين اسامي بنگريد؛ شجاعيان، منتظري، بيت ســعيد، شهباززاده، رحمتي، مجيد حســيني، پادوانــي، حيدري، غفوري، زكي پور، يعقــوب كريمي، ابراهيمي، نورافكــن، چشــمي، باقري، انصــاري، قرباني، حسين حسيني، اسماعيلي و شهباززاده.

بــه عــالوه اينكه به ايــن بازيكنــان بايد جوانهايي همچون قائدي، خادمپور و سهرابيان را هم افزود. بازيكناني كه با انگيزههاي بسياري گام به محيط استقالل گذاشتهاند و توقع دارند از ســوي منصوريان كه فصل پيش به جوانها ميدان داده بود، ديده شوند و در تركيب اصلي قرار بگيرند. اين ادعــا كه هيچ يك از تيمهاي ليگ برتر با توجه به ايــن مقدار بازيكن آماده بازي در تركيب اصلي استقالل چنين ويژگي و شــرايطي ندارند هرگز غلو نيست و استقالل را بايد پرمهرهترين تيم ليگ دانست.

تيمــي كــه 20 بازيكنــش ميتوانند در تركيب اصلي به ميدان بروند. البته هنوز تكليف بازيكناني همچون رابســون جانواريو و مگويان هم مشــخص نشده كه هر يك از اين بازيكنان هم در تركيب باشند قادرند در تركيب اصلي به ميدان بروند.

یک خرید دیگر باقي است

اما يك خريد ديگر هم باقي اســت. شايد خريد آينده اســتقالل رامين رضاييان باشــد، شــايد مجتبي جباري و شــايد هم ماشاريپف. هريك از اين بازيكنان هم به اســتقالل بيايند به اين اسامي اضافه ميشوند.

هــر 3 گزينه مورد نظر ميتوانند دســت منصوريان را به خوبي بگيرند و در تركيب اصلي باشند. در حقيقت ميتوانيم اينطوري به ماجرا نگاه كنيم كه اســتقالل بازيكن ذخيره ندارد، باور ميكنيد؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.