روايتهاي مختلف از حضور برزاي در فهرست مازاد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بهنام برزاي، هافبك ۴2 ساله استقالل در آستانه جدايي از اين تيم قرار گرفته است. برزاي با وجود اينكه در فصل گذشته دقايق كمي به ميدان رفت اما عملكرد نسبتا خوبي از خود به نمايش گذاشت و تصور ميشد در ليــگ برتر هفدهم هم پيراهــن اين تيم را بر تن كند. فرهاد مجيدي، كاپيتان ســابق استقالل واكنشي خبرساز به جدايي برزاي نشــان داد و اعالم كرد هافبك استقالل به خاطر تقليد از شادي پس از گل او به سمت درهاي خروجي باشگاه هدايت شد! يكي از نزديكان باشــگاه استقالل در مورد ماجراي برزاي ميگويد:«پس از پايان فصل گذشته ما به برزاي پيشــنهاد تمديد قرارداد داديم اما او اعــالم كرد پيشــنهاد خارجي دارد. امتناع او از تمديد قــرارداد، ناراحتي كادر فني و مديران باشــگاه استقالل را به دنبال داشت.»

نكته اينجا اســت كه سرنوشــت اين بازيكن در اســتقالل به نوعي پيچيده شده است. دو ســال پيش از ختافه اسپانيا براي اين بازيكن دعوتنامه رســمي آمد تا او در آزمايشهاي فني اين باشــگاه شركت كند. با اين وجود پرويز مظلومي اجازه اســتفاده از اين بخــت را به برزاي نــداد و گفت به ايــن بازيكن نياز دارد. بــرزاي اما به ندرت توسط مظلومي به بازي گرفته شد. با حضور عليرضــا منصوريان در اســتقالل و شــعار جوانگرايي اين مربي، برزاي هم اميدوار شد شــرايط بهتري در جمع آبيها پيدا كند اما ســرمربي جديد هم كمتر بــه او بازي داد. از همه جالبتر اينكه بهرهوري برزاي براي منصوريان بســيار باال بود و هــر زمان كه اين بازيكن به ميــدان رفت، جواب اعتماد كادرفني را داد. به طور مشــخص ميتوان ادعا كــرد برزاي در دو نوبت مســتقيما از اخراج منصوريان جلوگيــري كرد. يك بار هفتــه چهارم ايــن اتفاق افتــاد. آن زمان استقالل با دو شكست و يك مساوي راهي بازي با پيكان شــده بــود و ميگفتند اگر منصوريان اين بازي را هم ببازد اخراج است. از قضا استقالل عقب هم افتاد اما برزاي در دقايق پاياني گل مســاوي را زد. مرتبه دوم هم مربوط به آخرين بازي نيمفصل و مصاف با ســپاهان بود. اين مسابقه چند روز بعد از حذف آبيها از جام حذفي برگزار ميشــد و قطعا شكســت در آن تغيير كادر فني را در پي ميآورد. اســتقالل در اين مســابقه هــم از حريف عقب افتاد امــا بهنام برزاي با گل دقيقه19 منصوريان را در اســتقالل نگه داشــت. به عبارتي اگر منصوريان هنوز سرمربي استقالل است، بخشي از اين ماجرا به لطف بــرزاي اتفاق افتاده اما او ناجياش را نخواست تا فشــارها از اين جهت هم بر آقاي سرمربي بيشتر شود. حال روايتهاي مختلفي در مــورد جدايي بــرزاي و علت دلخوري منصوريان از اين بازيكن شــنيده ميشــود. از طرفي گفته ميشود كه شادي گلهــاي او باعث ناراحتي مربياش شــده اســت و اين ماجرا توســط فرهاد مجيدي مطرح شد و از سوي ديگر هم گفته ميشود كــه چون باشــگاه را در جريان پيشــنهاد خارجــياش قرار نــداده و حاضر به تمديد نشــده اين روزها مورد خشــم باشگاه قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.