عبداللهي: خريد جديد به مگويان بستگي دارد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

با توجه به خريدهاي جديد استقالل به نظر ميرسد كه منصوريان يك نفس راحتي كشيده و به خواستهاش رسيده است.

نصرا... عبداللهي سرپرست اســتقالل در خصوص شرايط اين تيم اينطور اظهارنظر ميكند: «همه چيز خوب پيش ميرود.

كادر فني براساس نقاط ضعف تيم چند بازيكن جديد اضافه كرده و قرارداد اكثر بازيكنان هم كه در فصل گذشــته با ما بودند تمديد شد. در حال حاضر مهمترين مشكل ما كيفيت زمين چمني است كه در آن تمرين ميكنيم و دنبال يك زمين مناســب هســتيم كه اميدوارم پيدا كنيم.»

بازيكن جديدي به استقالل اضافه ميشود؟ عبداللهي اينطور پاسخ ميدهــد: «اگر مگويان در تيم بماند احتمال اينكه بازيكن جديد اضافه شــود كم اســت. هنوز وضعيت اين بازيكن مشــخص نيســت. اگر مگويان جدا شــود احتماال يك بازيكن جذب ميكنيم.»

در مورد انتخاب اعضــاي جديد هيات مديــره چــه صحبتــي داريد؟ سرپرســت استقالل در اين ارتباط ميگويد: «اكثر آنها آدمهاي شناختهشدهاي هستند. من غير از آقاي عباسي تقريبا بقيه را ميشناسم. آقاي قراب كه همبازي من بود و آقاي قريب هم مدير شناختهشدهاي است. آقايان افتخاري و زماني هم كه فصل گذشــته در باشــگاه حضور داشتند.»

استقالل ميتواند امسال قهرمان شــود؟ عبداللهي پاسخ ميدهد: «براي فصل بعد تيم بســيار خوبي داريم. در سال گذشته هشت بازيكن جديد در تركيب اصلي قرار ميگرفتند كه اين باعث شــد استقالل در نيمفصل اول هماهنگ نباشــد. در ادامــه همه چيز خوب پيش رفت و فقط كار ما در بازي آخر برابر العين خراب شــد. هواداران هم تاحدودي نااميد شــدند، ولي ما براي فصل آينده تيم خوبــي داريم و بازيكناني جذب كرديم كه ميتوانند خودشــان را نشان دهند. اميدوارم استقالل در فصل جديد نتايج خوبي بگيرد.

حتمــا ميدانيد فرهاد مجيدي گفته بهنام بــرزاي را به دليل نوع شادي گلش كنار گذاشتند. نظر شما چيست؟ عبداللهي پاسخ ميدهد: «من زياد به خوشحاليهاي مجيدي يا برزاي دقت نكردهام كه بخواهم در اين مورد صحبت كنم. تشخيص كادر فني اين بود و من براي برزاي آرزوي موفقيت دارم. او جوان آيندهداري است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.