حق دوست: مسووالن نفت هيچ اهميتي به آينده من نميدهند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبــك اســتقالل ميگويــد از بالتكليفي و شــرايط باشگاه نفت تهران خسته شده است.

حق دوســت كه فصــل پيش به صورت قرضي به استقالل پيوست براي ماندن در اين تيم نياز به رضايت باشگاه نفت دارد اما با توجه به شرايط تيم نفت و بالتكليفي اين باشــگاه فعال نميتواند اقدامي در زمينــه رضايتنامهاش بكند. مجتبي حق دوســت درباره جلســه با مسووالن باشــگاه نفت تهران ميگويد: «يكشــنبه بــا مديرعامل نفت جلســه داشــتم و در اين جلســه به من اعالم كردند كه تا پايان شــب سرمربي خود را معرفــي ميكنند اما ايــن اتفاق رخ نداد و بــا گذشــت 3 روز هيچ خبري از انتخاب ســرمربي اين باشگاه نيست. براي دريافــت رضايتنامه و مشــخص شــدن وضعيتم در فصل آينده منتظر اعالم ســرمربي نفت تهران هســتم اما در فاصله يك ماه تا شــروع ليگ هنوز نفت ســرمربي خود را نشناخته است. تمرينات پيش فصل آغاز شــده اما من همچنان در بالتكليفي هســتم و از اين موضوع خسته شدم. متاسفانه كسي هم پاســخگوي من نيســت و در مهمترين مقطع فصل كه به بدنســازي اختصاص دارد، از تمرينات دور هستم و دليل اين موضوع اين است كه باشگاه نفتي وجود ندارد كه به پرونده من رسيدگي كند.»

هافبك استقالل در ادامه ميگويد: «از آقاي تاج تقاضا ميكنم شــخصا به اين موضوع ورود كند تا تكليف باشــگاه نفت تهران مشــخص شــود. من نگران آينده خودم هســتم اما آينده من براي مســووالن نفت بي اهميت است و هيچ رســيدگي به وضعيت ما نميشــود.» منصوريــان در زمينه ماندن و يا جدايي حقدوست هيچ حرفي نزده است و اين بازيكن هــم فعال بايد منتظر شــرايط باشگاه نفت باشد. بايد ديد طي روزهاي آتي چه اتفاقي ميافتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.