تالش قريب برای بازگرداندن جباري

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل بازيكنان قابــل توجهي به خدمت گرفته و اگر يك جاي خالي ديگرش را هم بتواند با جذب بازيكني پرآوازه پر كند بدون شــك موفقيت چشمگيري در نقل و انتقاالت به دســت آورده است. بگذريم از اينكه مدام درباره اعداد و ارقامي كه صرف ساختن اين تيم شده، حرف ميزنند. فارغ از اين مســائل كه بايد ســر فرصت به آن پرداخته شــود، اســتقالل تيم خوبي است و بازيكنانــي در اختيــار دارد كه ميتوانند آتيــه اين تيم را به خوبــي تامين كنند اما همچنان پروژه جذب بازيكن جديد متوقف نشده و احتماال يك بازيكن بزرگ ديگر به استقالل ميرود. در همين راستا مذاكرات با ماشــاريپف ازبك در حال انجام اســت و مسووالن باشگاه استقالل سخت در تالشند اين بازيكن را به خدمت بگيرند. ماشاريپف عملكرد خوبي درتيم لكوموتيو ازبكســتان داشــته و از جمله بازيكنــان مهم اين تيم محسوب ميشــود و منصوريان به درستي دست گذاشته روي اين بازيكن اما در عين حال پروژه بازگرداندن جباري هنوز متوقف نشــده و هســتند مديراني كه ميخواهند شرايطي ايجاد كنند كه جباري به استقالل بازگردد. يكي از مديراني كه دوســت دارد مجتبــي دوباره براي اســتقالل بازي كند، محمدحســين قريب اســت. عضــو جديد هيات مديره باشــگاه اســتقالل كه دوران موفقي را در زمان مديرعاملي اين باشــگاه ســپري كرد و عالوه بر قهرماني و به دست آوردن جايگاه مناســب، بازيكناني همچون جبــاري را هم به فوتبال ايران معرفي كرد. قريب كه عالقه زيــادي به جباري دارد در تالش اســت تا با گفتوگويهاي هدفمند بار ديگر زمينهســاز بازگشت اين بازيكن به استقالل شــود كه بايد ديد منصوريان كه تصميمگيرنده نهايي درباره جذب بازيكنان محســوب ميشــود آيا با بازگشت جباري موافقت ميكند يا خيــر. موضوع مهم اين است كه منصوريان هم رابطه خوبي با قريب دارد و شــايد ميانجيگري مديرعامل سابق باشگاه اســتقالل در نهايت منجر به اتصال جباري به اســتقالل شود. بايد توجه داشت كه جباري مشــتري دارد و نفتيها سخت خواهان به خدمت گرفتن او هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.