قرباني: منتظري بهترين خريد استقالل است

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مدافع پيشــين اســتقالل معتقد است كه اين تيم در فصل آينده كار ســختتري نســبت به فصــل قبل خواهد داشــت چرا كه هــواداران انتظار قهرمانــي دارند. پيروز قرباني در خصوص شرايط فعلي استقالل و عملكــرد اين تيم در فصــل نقل و انتقاالت ميگويد: «اســتقالل بازيكنان خوبي جذب كرده و شايد مهمترين خريد اين تيم پژمان منتظري بود. در فصل گذشته هم گفتم كه اســتقالل در خط دفاعي نياز به بازيكناني دارد كه ديگر بازيكنان خط دفاعي را رهبري كند و حاال با جذب منتظري شــرايط تغيير خواهد كــرد، البته به شــرطي كه عملكرد منتظري مثل سالهاي اخير باشد.»

مدافع ســابق اســتقالل كه دوســت صميمي منصوريان هم محسوب ميشود در ادامه ميگويد: «به نظر من استقالل نياز به جذب پليميكر دارد و در فصل گذشته هم اين تيم نياز به بازيكني داشــت كه در ميانه زمين بازيسازي كند و مهمترين نقش را در خط هافبك داشته باشد. استقالل بايد براي جذب هافبك بازيساز دست به كار شود.»

قربانــي در خصوص شــانس قهرماني استقالل در ليگ امسال ميگويد: «استقالل امســال كار ســختتري دارد و هــواداران هم فقــط از اين تيم توقــع قهرماني دارند. چيزي در اين زمينه قابل پيشبيني نيست. اميدوارم اســتقالل در فصل جديد قهرمان شود.» گفته ميشد براي فصل جديد قرباني دســتيار منصوريان در استقالل ميشود اما هنوز خبري از اين ماجرا نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.