نگرانيهای منصوريان از خط دفاع پابرجاست

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هنــوز نگرانيها در مورد خط دفاع استقالل وجود دارد.

با وجــود اينكه پژمــان منتظري قرارداد دوســالهاي با استقالل بست اما باز هم نگرانيها در مورد اين خط وجود دارد. مســلما يعقوب كريمــي نه جزو بهترين چپهاي فوتبال ايران اســت و نه براي استقالل خوب بازي كرده است، زكي پور چند بازي خوب براي استقالل داشــت اما او هم بهتريــن مدافع چپ ايران نيســت، مليپوش هم نيست. در واقع در سمت چپ استقالل فوقالعاده نيست.

در ســمت راست هم تا اين لحظه هم خســرو حيدري و هم وريا غفوري هر دو جزو خوبها هســتند اما بهترين راستهاي ايران نيستند و البته غفوري هــم مصدوميتهاي زيــادي را تجربه كرده است.

در دفاع وســط رابسون جانواريو از اســتقالل رفته است. او در واقع بهترين مدافع استقالل بود.

به جاي او منتظري آمده كه خريد عالي استقالل محســوب ميشود، اين بازيكن مليپوش هم هســت، با وجود ايــن خروج رابســون وزن ســني دفاع اســتقالل را باال برده اســت اگر مجيد حســيني نبود اين ميانگين شايد باالتر از ۴3 سال قرار ميگرفت.

منهاي زكــي پور هر ســه مدافع فيكس احتمالي استقالل باالي 30 سال دارند و اين ميانگين بسيار بااليي است كه در بازيهاي سنگين و پشت سر هم ميتواند براي استقالل دردسر ساز شود البته مجيد حسيني ميتواند اين معادله را به هم بزند.

بايد ديد منصوريان كدام بازيكنان را فيكس ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.