پاسخ باشگاه استقالل به یک ابهام محسن كريمي زير 23 ساله است

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مسووالن تيم استقالل درباره ســن محسن كريمي توضيحاتي را ارائه دادند. در روزهاي اخير خبرهاي مختلفي در خصوص سن محسن كريمي و اينكه او سهميه زير 23 سال محسوب ميشود يا خير، منتشر شده است. كريمي متولد 29 شهريور 1373 است و استقالليها بر اين عقيده هستند كه كريمي قبل از آغاز فصل جديد ليگ برتر(5 مرداد ‪۴2 )1396‬ ســاله نميشود.

استقالليها درباره اين مساله میگويند: «كريمي بازيكن زير 23 سال است و او براي فصل جديد در بين بازيكنان بزرگسال قرار ندارد.»

با اين حال عدهاي ميگويند ســازمان ليگ تاكيد كــرده بازيكناني كه متولد 11 دي ماه 73 به بعد هســتند جزو ســهميه زير 23 ســال به حســاب ميآيند و با اين شــرايط كريمي در بين سهميه بزرگساالن قرار ميگيرد.

اما اســتقالليها براي مطالبي كه ايــن روزها در خصوص قوانين ســازمان ليگ گفته ميشــود نيز اينطور توضيح ميدهند: «اگر قانون طبق روال سالهاي گذشته باشد كريمي در فهرست زير 23 سال قرار دارد ولي در مورد احتساب تاريخ ميالدي اطالع دقيقي نداريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.