از نيامدن مصلح تا خروج يعقوب از فهرست مازاد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

در شــرايطي كــه پيــش بيني ميكردند يعقوب كريمي يكي از جدا شدههاي استقالل براي فصل جديد باشــد اما در نهايت ايــن بازيكن كه فصل گذشته در اكثر بازيها نيمكت نشــين بود، قــراردادش را با آبيها تمديد كرد.

يعقوب ماندنش در اســتقالل را بايد مديون شــايان مصلح باشد چرا كه اگر مدافع فصل گذشته سپيدرود به اســتقالل ميآمد آن وقت يعقوب قطعــا جايي در اين تيم نداشــت اما بــا حضور مصلــح در پرســپوليس، آبيها ريســك نكردند و به جز زكي پور، كريمي را هم در تيمشــان نگه داشتند.

يعقوب در تيم نفت و در حالي كه شــاگرد منصوريان بود شرايط بهتري داشت اما شايد او خيلي بد شانس يود كــه زكي پــور در نيمفصل دوم ليگ شــانزدهم بازيهاي خوبي از خود به نمايش گذاشــت و در نهايت كريمي را نيمكت نشين كرد. يعقوب كه گفته ميشد جزو فهرست مازاد منصوريان اســت اما با منتفی شدن آمدن مصلح به استقالل در اين تيم ماندني شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.