خرمگاه:بازيكنان هماهنگ شدهاند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

محمد خرمگاه را بايد دســت راست منصوريان در اســتقالل بدانيم اين مربي فصــل پيش كمك زيادي بــه منصوريان كرد و رفيق ديرينه او محســوب ميشود. محمد خرمگاه در خصوص شــرايط تيم اســتقالل ميگويد: «شرايط خوبي داريم و در حــال برگــزاري تمرينــات پيــش فصل هســتيم كه خداراشكر به يك بلوغ تاكتيكي رســيدهايم. بازيكنان خوبي در پنجره نقلوانتقــاالت جذب كردهايم و از مديريت و مسووالن باشگاه تشكر ميكنم كه به خواســته كادر فنــي توجه كردند. در فصــل نقلوانتقــاالت بازيكنانــي كه خواســتهايم را جذب كردهايم و خيالمان راحت اســت.» مربي اســتقالل در ادامه ميگويــد: 90« درصد تيم كامل شــده است و بچهها با هم هماهنگ شدهاند. اگر همينطور ادامه داشته باشد، ليگ هفدهم را با قدرت شروع خواهيم كرد.» خرمگاه اما در فصــل پيش مربي عصبي نشــان داد ودر چند نوبت محروم شــد. دستيار منصوريان اما بايد در فصل جاري در رفتار خود تجديد نظــر كند چراكه پروندههاي انضباطي او همچنان در كميته انضباطي موجود اســت و ميتواند در صورت تكرار رفتار قبل برايش دردسر ساز شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.