منصوريان را تحت فشار نگذاريد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســرمربي اســتقالل را نميتــوان برنده بازار نقل و انتقاالت ليگ دانســت. بســياري از خواستههاي منصوريان اجرا نشــده اســت. او البته اعتراضي ندارد و تشكر هم كرده اســت اما هم خودش و هم ديگران بايد مراقب باشــند كه اسير هياهو نشــوند و استقالل را برنده نقل و انتقاالت ندانند چــرا كه در اين صورت شرايط براي منصوريان و استقالل سخت ميشود.

ايــن روزهــا برخي ميكوشــند در رســانهها اســتقالل را برنــده نقل و انتقــاالت بدانند اما واقعيت اين اســت كه پرســپوليس با 6 مليپــوش و آقاي گل و نفر دوم گلزنــان ليگ تيم بهتري دارد، سپاهان هم با كرانچار جلو ميآيد و منهاي حاج صفي تقريبا خواستههاي ايــن مربي را به خدمت گرفته اســت و از منظر مليپوش داشــتن هم شــرايط بهتري از استقالل دارد.

با ايــن حــال اميد اســتقالل به نيمفصل دوم پارســال است كه استقالل آمار خوبي از خود بجا گذاشــت. آن تيم خــوب بود اما به نظر نميرســد در نقل و انتقاالت اتفــاق فوقالعادهاي رخ داده باشد.

بــه ايــن ترتيب بــا وجــود تمام تبليغهايي كه از ســوي باشگاه استقالل ميشود اما استقالل نميتواند خودش را برنده بازار نقل و انتقاالت بداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.