مگويان مشتري دست به نقد دارد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پس از بازگشت پژمان منتظري به اســتقالل، كادرفني ايــن تيم ديگر نظر مســاعدي روي هراير مگويــان، مدافع مليپوش ارمنســتاني اين تيم ندارد اما با توجه به اينكه هنــوز يك فصل ديگر از قــرارداد اين بازيكن باقــي مانده، در صورت فســخ يك طرفه قرارداد از سوي باشــگاه بايد حدود 1/2 ميلياردتومان به او پرداخت شود.

بر همين اســاس قرار است پيش از اردوي تيم اســتقالل جلســهاي بين افتخاري و مگويــان با حضور منصوريان برگزار شــود تا در مــورد ادامه يا قطع همكاري و حتي در صورت فســخ، برای شرايط مالي آن تعيين تكليف شود.

در حالي كه پرويز مظلومي اعتقاد زيادي به مگويان داشــت اما منصوريان اين بازيكن را كند ميداند و معتقد است كه در رفت و برگشــتهاي داخل زمين چندان ســرعتي ندارد و همين مســاله يكي از نقــاط ضعفهاي ايــن بازيكن محســوب ميشــود. مگويان هم حاضر نيست با اين شــرايط در استقالل بماند چرا كه يك مشــتري دست به نقد دارد. باشــگاه ذوب نگاه ويژهاي به اين بازيكن دارد و حتــي قصد دارد پولــي را بابت رضايتنامــه مگويان پرداخــت كند بايد ديد كه در نهايت باشــگاه استقالل چه تصميمــي براي اين مدافع ارمنســتاني ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.