هفته آينده نخستين جلسه هيات مديره

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پــس از معرفي اعضــاي هيات مديــره جديد باشــگاه اســتقالل، نخستين جلســه اين هيات مديره دوشنبه هفته آينده برگزار شود.

همچنيــن قرار اســت در اين نشست تكليف رييس هيات مديره، مديرعامل، مسوول كميته اقتصادي و حتي ســخنگوي باشگاه و مسائلي ديگر از جمله عملكرد باشگاه در نقل و انتقاالت، برنامههاي آمادهســازي منصوريان و آخرين وضعيت تيم هم مورد بررسي قرار بگيرد.

شــايعات زيــادي در زمينــه انتخاب مديرعامل اســتقالل وجود دارد؛ خيليها قريــب را مديرعامل جديد اســتقالل ميدانند اما هنوز هيچ مقام مســوولي ايــن اخبار را تاييد نكرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.