سهرابيان خريد خوب استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بازيكن فصل گذشته سپاهان به استقالل پيوست.

با اعالم ســيد رضــا افتخاري مديرعامل باشــگاه استقالل، آرمين ســهرابيان با امضاي قــراردادي 2 ساله، به اين باشگاه پيوست.

ســهرابيان فصل گذشــته در سپاهان حضور داشت و بيش از 20 بازي براي اين تيم انجام داد كه پس از مذاكره و توافــق نهايي، به جمع آبي پوشان اضافه شد.

ايــن بازيكن ســهميه زير 23 ســال اســت كه ســابقه حضور در تيمهاي ملي جوانــان و نوجوانان را هم دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.